Μεθοδολογία δημιουργίας σύνθετων δεικτών υγείας: ο ρόλος της προσθήκης της σωματικής δραστηριότητας στις συνιστώσες του MedDietScore για την αποτίμηση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: ανάλυση ευαισθησίας – ειδικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Μεθοδολογία δημιουργίας σύνθετων δεικτών υγείας: ο ρόλος της προσθήκης της σωματικής δραστηριότητας στις συνιστώσες του MedDietScore για την αποτίμηση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: ανάλυση ευαισθησίας – ειδικότητας

Συριάνος, Κωνσταντίνος

Εισαγωγή και σκοπός: Η φυσική δραστηριότητα έχει ευεργετικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου και παρομοίως η προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή, όπως αυτή εκτιμάται με τον MedDietScore, παρουσιάζει αντίστροφη συσχέτιση με τον κίνδυνο ανάπτυξης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της υπόθεσης του αν ο διατροφικός δείκτης MedDietScore μπορεί να βελτιωθεί ως προς την ευαισθησία και την ειδικότητα του να εντοπίζει τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο για καρδιοαγγειακά επεισόδια, με την προσθήκη της φυσικής δραστηριότητας στις συνιστώσες του. Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη είναι μια αναδρομική μελέτη ασθενών – μαρτύρων, στην οποία συμμετείχαν 1000 άτομα, από τα οποία τα 500 ήταν υγιείς, τα 250 ήταν ασθενείς με 1η εκδήλωση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου και τα υπόλοιπα 250 άτομα ήταν ασθενείς με 1η εκδήλωση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου(τα οποία εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις). Οι 250 ασθενείς με στεφανιαίο σύνδρομο εξομοιώθηκαν με 250 άτομα από τους υγιείς ως προς την ηλικία και το φύλο και οι υπόλοιποι 250 υγιείς εξαιρέθηκαν ομοίως. Για την αποτίμηση των κοινωνικό – δημογραφικών, κλινικών, ψυχολογικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με περιγραφικά μέτρα, με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση ευαισθησίας-ειδικότητας. Αποτελέσματα: Αφού λήφθηκαν υπόψη πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες, βρέθηκε ότι αύξηση κατά 1 μονάδα στην κλίμακα των MedDietScore και MedDietScore-Physical Activity συνεπάγεται μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου κατά 9,1% (95% ΔΕ 0.86-0.96, p=0.001) και 10% (95% ΔΕ 0.85-0.95, p<0.001) αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, βρέθηκε για τους MedDietScore και MedDietScore-Physical Activity διατροφικούς δείκτες ότι έχουν ικανοποιητικούς συνδυασμούς ευαισθησίας-ειδικότητας (AUC<0.5, p<0.001) με τον MedDietScore-Physical Activity να έχει το μεγαλύτερο (AUC=0.66). Συμπεράσματα: Ο κλασσικός δείκτης MedDietScore μπορεί να βελτιωθεί με την προσθήκη της φυσικής δραστηριότητας στις συνιστώσες του, κατασκευάζοντας τον σύνθετο MedDietScore-Physical Activity διατροφικό δείκτη ο οποίος εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Μεσογειακή δίαιτα
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Mediterranean diet
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Coronary heart disease
Exercise - Physiological aspects
Ασθένειες της στεφανιαίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.