Διαχείριση στερεών απορριμμάτων στο Δήμο Πατρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαχείριση στερεών απορριμμάτων στο Δήμο Πατρών

Θωμά, Παναγιώτα

Η ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα, είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί αισθητά το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και να επέλθει αλλαγή στα συνήθη κατανα¬λωτικά πρότυπα. Ωστό¬σο, αυτή η ανάπ¬τυξη είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγόμενη ποσότητα των στε¬ρεών αποβ¬λήτων, γεγονός που δημιούργησε πολλά προβλήματα όσον αφορά την ορθή διαχείρισή τους (http://www.ekpaa.gr). Τις τελευταίες δεκαετίες, φαίνεται ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων απασχολεί έντονα τους κυβερνητικούς φορείς, αφού έχει λάβει μεγά¬λες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που καταβλήθηκαν σημαντικές προσπά¬θειες, τόσο σε νομοθετικό επί¬πεδο όσο και σε επίπεδο κατασκευής ειδικών έργων, η δια¬χεί¬ριση των στε¬ρεών αποβλήτων δε παύει μέχρι και σήμερα να θεωρείται ύψιστη προτε¬ραι¬ότητα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η έννοια της διαχείρισης απασχολούσε και στο παρελθόν το κόσμο. Έχει αναφερθεί σε βιβλιογραφικές πηγές, ότι παλαιότερα κύριος στόχος της ήταν αποκ¬λειστικά η προστασία της δη¬μόσιας υγείας. Σήμερα, η έννοια της διαχείρισης είναι διαφο¬ρε¬τική. Περιλαμ¬βάνει όχι μόνο τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων, αλλά ταυτόχρονα και την αξιοποίησή τους. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καλού¬ν¬ται να καλύψουν τις ανάγκες που δημ鬬ο¬υργεί συνεχώς το κοινωνικό σύνολο (Ελληνικό Ανοι¬κ¬τό Πανεπιστήμιο, 2000). Πρέπει να αναφερθεί ότι, η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των κυβερ¬νή¬σεων και των πολιτών για τα προβ¬λήματα που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον, αποτέλεσε αφορμή για αναζήτηση νέων τεχνικών και λύσεων, που αφορούν μελλοντικά συστήματα διαχεί¬ρι¬σης των στερεών αποβλήτων (http://aix.meng.auth.gr). Έτσι για την επιτυχή διαχείρισή τους, θεσμοθετούνται σήμερα σε εθνικό επίπεδο ειδικά προγράμματα και δραστηριότητες, με σκοπό τη μεί¬ωση των αποβλήτων, τη προώθηση της ανακύκλωσης και τη διεξαγωγή εκστρατειών με άμεσο στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών (http://www.minenv.gr).Ιδιαίτερα οι χώρες που χαρακτηρίζονται από έντονη βιομηχανική δραστη¬ριό¬τητα, έχουν λάβει πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο, αφενός για να ενθαρ¬ρύνουν τη μείωση της παραγωγής των στερεών αποβλήτων και αφετέρου για να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των συστατικών τους (http://aix.meng.auth.gr). Επίσης, δίνεται έμφαση διεθνώς στην αξιοποίηση των στερεών απορριμμάτων, αφού ένα μέρος των υλικών τους δεν αξιοποιείται ορθολογικά, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται το περιβάλλον, να μειώνονται οι πρώτες ύλες και να αυξάνονται επικίνδυνα οι απαιτούμενοι χώροι εναπόθεσης των απορριμ¬μάτων (Μποναζούντας, 1995). Είναι εμφανές ότι η παρούσα πτυχιακή μελέτη εξετάζει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αλλά και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν εν συντομία παραπάνω. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι διττός. Αφενός επιτυγχάνει να κάνει το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων οικείο προς τους αναγνώστες, αφετέρου προσπαθεί να τους καταστήσει ικανούς να φέρουν άποψη για τα δρώμενα γύρω τους. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο εφικτό, το θέμα μελέτης χωρίστηκε σε επιμέρους κεφάλαια, καθένα από τα οποία μελετά διεξοδικά ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Refuse and refuse disposal - Greece - Achaia (Nome) - Patra
Refuse and refuse disposal
Recycling (Waste, etc.)
ανακυκλωση
Βιομηχανικά απόβλητα
Στερεά απορρίμματα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλαδα - Αχαΐα (Νομός) - Πάτρα
διαχείριση απορρημμάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.