Ανάλυση μεθοδολογιών για τη χωρική κατανομή βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων στον ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση μεθοδολογιών για τη χωρική κατανομή βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων στον ελλαδικό χώρο

Khatab, Sara Mohamed

Η χωρική διαθεσιμότητα των κλιματικών δεδομένων είναι προβληματική διότι, οι πληροφορίες καταγράφονται σε σταθερούς αλλά πολύ διασκορπισμένους μετεωρολογικούς σταθμούς. Εξαιτίας της φύσης του αναγλύφου της Ελλάδας, υπάρχουν ελλείψεις ως προς τη πληροφορία των βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Διάφοροι μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τη πρόβλεψη των τιμών σε περιοχές χωρίς μετεωρολογικούς σταθμούς. Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι: Πολυκριτιριακή μέθοδος επιλογής αριθμητικού σχήματος για τη χωρική αναπαράσταση μετεωρολογικών μεταβλητών. Διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα σε μετεωρολογικές μεταβλητές και δευτερεύουσες μεταβλητές όπως είναι το γεωγραφικό πλάτος το υψόμετρο και η κλίση.Οι μέθοδοι παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκαν είναι: γενικευμένοι μέθοδοι εκτιμήσεων (Ordinary Least Squares), τοπικοί μέθοδοι εκτιμήσεων (Inverse Distance Weighting και Geographically Weighted Regression) και γεωστατιστικοί μέθοδοι εκτιμήσεων (Ordinary Kriging και Co-kriging). Οι ατμοσφαιρικοί παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι: μέση ελάχιστη θερμοκρασία, μέση μέγιστη θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία, μέση βροχόπτωση, μέση υγρασία, μέση ένταση ανέμων και μέση διευθυνσή ανέμων. Όλοι οι ατμοσφαιρικοί παράμετροι χωρίστηκαν σε πέντε περιόδους (ετήσια, περίοδος της άνοιξης, περίοδος του καλοκαιριού, περίοδος του φθινοπώρου και περίοδος του χειμώνα), εκτός από τη μέση βροχόπτωση που χωρίστηκε σε τρείς περιόδους (ετήσια, ξηρή περίοδος και υγρή περίοδος). Τα δεδομένα καλύπτουν μια περίοδος των 46 χρόνων, 1951-1997. Οι δευτερεύουσες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές και τις περιόδους των ατμοσφαιρικών παραμέτρων είναι: Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους της Ελλάδας (DEM), κλίση εδάφους και γεωγραφικό πλάτος.Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο cross-validation.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (GWR), Σταθμισμένη Αντίστροφη Απόσταση (IDW), Συσχέτιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.