Εκτίμηση της ετήσια στερεοπαροχής του Περτουλιώτικου ποταμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκτίμηση της ετήσια στερεοπαροχής του Περτουλιώτικου ποταμού

Γώγας, Δημήτρης

: Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της ετήσια στερεοπαροχή του Περτουλιώτικου ποταμού, που βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου. Για την εκτίμηση της στερεοπαροχής θα εφαρμοστούν εμπειρικές εξισώσεις, οι οποίες στηρίζονται σε γεωμορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης. Αρχικά δίνονται πληροφορίες για την γεωγραφική θέση της περιοχή μελέτης και για τον Αχελώο ποταμό, αλλά και την λεκάνη απορροής του. Δίνονται επίσης πληροφορίες για την γεωμορφολογία της Νότιας Πίνδου και του ορεινού όγκου του Κόζιακα, που πηγάζει ο Περτουλιώτικος ποταμός όπως επίσης και ιστορικά και δημογραφικά στοιχεία για την περιοχή. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία και ακολουθεί η μελέτη των κλιματολογικών στοιχείων και συγκεκριμένα του ύψους βροχής, της έντασης της βροχόπτωσης, της μέσης θερμοκρασίας του αέρα, τις ημέρες ολικού παγετού αλλά και της ταχύτητας του ανέμου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής μελέτης, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο για την στερεοπαροχή του υδατορεύματος. Επίσης μελετήθηκαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου, μετρήθηκε ο αριθμός των κλάδων κάθε τάξης με τη μέθοδο Strahler και αναλύθηκε σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Horton, ώστε να εκτιμηθούν οι ιδανικές τιμές όσον αφορά τον αριθμό των κλάδων και διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ πραγματικών και ιδανικών τιμών. Εξετάστηκε η υδρογραφική υφή, υπολογίζοντας την υδρογραφική πυκνότητα και την υδρογραφική συχνότητα, τη μέση κλίση των κλιτύων της λεκάνης απορροής και το μέσο υψόμετρό της. Για το σκοπό της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι τοπογραφικοί χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και οι γεωλογικοί χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, κλίμακας 1 : 50 000, και συγκεκριμένα τα φύλλα Καστανέα 149 και Καλαμπάκα 132. Τέλος για τον υπολογισμό της στερεοπαροχής χρησιμοποιήθηκαν τρεις εμπειρικές εξισώσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν σε ποτάμια τα οποία έχουν όμοια χαρακτηριστικά με τον Περτουλιώτικο ποταμό και χρησιμοποιούν στοιχεία που αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν στην εργασία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αχελώος
Λεκάνη απορροής
Περτουλιώτικο
Στερεοπαροχή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.