Δημιουργία του γεωμορφολογικού χάρτη της νήσου Αντιπάρου με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκοπικών τεχνικών και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δημιουργία του γεωμορφολογικού χάρτη της νήσου Αντιπάρου με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκοπικών τεχνικών και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την γεωμορφολογική χαρτογράφηση της νήσου Αντιπάρου, η οποία βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος, στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων νοτιοδυτικά της Πάρου. Για την αναγνώριση και χαρτογράφηση των γεωμορφών ήταν απαραίτητη μια σειρά διαδικασιών. Αρχικά καταφύγαμε σε επισκόπηση βιβλιογραφίας ώστε να εξαχθούν πληροφορίες σχετικά με το γεωλογικό υπόβαθρο, την τεκτονική και την ηφαιστειότητα της περιοχής. Στη συνέχεια έγινε μια εκτενής επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας από το οποίο και με τη βοήθεια των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών προέκυψαν οι ισοϋψείς καμπύλες, η ακτογραμμή, ο χάρτης κλίσεων και η υδρογραφία. Παράλληλα, ο συνδυασμός του Ψ.Μ.Ε. και δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης έκανε εφικτό να αναγνωριστούν τα βασικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος τοπογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν από τον τοπογραφικό χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και γεωλογικά στοιχεία από τον γεωλογικό χάρτη της Αντιπάρου κατασκευής του Ι. Αναστασόπουλου (1963, ΙΓΜΕ). Η γεωαναφορά όλων των δεδομένων έγινε σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 1987.Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά Γεωπληροφορικής και συγκεκριμένα το ERDAS IMAGINE 9.1 και το Arc Map 9.2. Επιπλέον έγινε επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων ASTER και ALOS τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη φασματική και χωρική διακριτική ικανότητα.Τέλος, αναλύονται κάποια βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη και αφορούν αφ’ ενός τις μορφολογικές επιφάνειες της νήσου και αφ’ ετέρου τη σημαντικότητα των τηλεπισκοπικών δεδομένων σε μια γεωμορφολογική χαρτογράφηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ψ.Μ.Ε.
Έλεγχος Ακρίβειας
γεωμορφές
δορυφορικές εικόνες ASTER/ALOS.
Σ.Γ.Π.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.