Καινοτομίες στη παροχή υπηρεσιών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα- συμπεριφορά καταναλωτή και ηλεκτρονική τραπεζική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Καινοτομίες στη παροχή υπηρεσιών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα- συμπεριφορά καταναλωτή και ηλεκτρονική τραπεζική

Ζαρούλα, Ευαγγελή

Tα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν το πιο σημαντικό κλάδο της κάθε χώρας. Η προσφορά των τραπεζικών – καινοτομικών- προϊόντων εξυπηρετεί τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και είναι επομένως σημαντικό να διαπιστώσει κανείς σε ποιο βαθμό υπάρχουν καινοτομίες και πως ανταποκρίνονται σε αυτές οι τράπεζες και οι πελάτες. Η παρούσα πτυχιακή με τίτλο: «Καινοτομίες στη παροχή υπηρεσιών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα», διερευνά τη σχέση ανάμεσα στη παροχή υπηρεσιών και στις καινοτομίες στον τραπεζικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της μελέτης αυτής είναι: α) να αποτυπώσει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων αλλά και των καταναλωτών στον τραπεζικό κλάδο σχετικά με την εισαγωγή των καινοτομιών στην παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών, με έμφαση στο Internet banking και β) να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό προσαρμόζονται σε αυτές και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το βαθμό προσαρμοστικότητας- αποδοχής τους. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, που συλλέγονται με τη χρήση ερωτηματολογίου και απευθύνεται σε δείγμα 30 εργαζόμενων του τραπεζικού κλάδου στην περιοχή της Αθήνας και σε δείγμα 100 καταναλωτών στην ίδια περιοχή. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι αρχικά η ασιοδοξία για τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής λόγο της ταχύτητας εξυπηρέτησης και της 24ωρής συναλλαγής, καθώς και κάποια προβλήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
ηλεκτρονική τραπεζική
παροχή υπηρεσιών
καινοτομία
συμπεριφορά καταναλωτή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.