Διερεύνηση συσχέτισης δορυφορικών παρατηρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και πειραματικών μετρήσεων 137CS στο θαλάσσιο περιβάλλον του ελλαδικού χώρου μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών: μια αρχική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Investigation on the correlation of remote sensing satellite data, environmental parameters and measurements of 137 CS activity concentrations in the Greek marine environment through the development of a geographical information system (GIS): a preliminary approach
Διερεύνηση συσχέτισης δορυφορικών παρατηρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και πειραματικών μετρήσεων 137CS στο θαλάσσιο περιβάλλον του ελλαδικού χώρου μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών: μια αρχική προσέγγιση

Μαυροκεφάλου, Γεωργία

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των συγκεντρώσεων 137Cs, δορυφορικών παρατηρήσεων και των επιτόπιων μετρήσεων. Τα δορυφορικά δεδομένα προήλθαν από τους δορυφόρους SMOS, TERRA και AQUA, και ειδικότερα από τα αντίστοιχα όργανα καταγραφής MIRAS και MODIS. Οι δορυφορικές μετρήσεις περιλαμβάνουν: την θαλάσσια επιφανειακή θερμοκρασία (SST), τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης Α (Chlor_a), τη συγκέντρωση σωματιδίων οργανικού και ανόργανου άνθρακα (POC, PIC) και τη στιγμιαία και ημερήσια φωτοσυνθετικά διαθέσιμη ακτινοβολία (iPAR, PAR). Επιπλέον, επιτόπιες μετρήσεις θαλάσσιας επιφανειακής αλατότητας και θερμοκρασίας αποκτήθηκαν από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ. Οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων 137Cs προήλθαν από δειγματοληψίες θαλασσινού νερού, την επεξεργασία τους με τη ραδιοαναλυτική μέθοδο προ-συγκέντρωσης ammoniummolybdophosphate (AMP) και τη μέτρησή τους με γάμμα φασματοσκοπία στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»). Η μελέτη περιλαμβάνει τη δημιουργία χρονοσειρών και μιας χωρικής βάσης δεδομένων σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μετρήσεις. Άλλα στάδια της μελέτης περιλαμβάνουν τη χωρική παρεμβολή των δεδομένων και τη μελέτη των χωρικών και χρονικών σχέσεων των δεδομένων στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και στον κόλπο της Σούδας αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις χωρικές και χρονικές συσχετίσεις των συγκεντρώσεων 137Cs με τα θαλάσσια δεδομένα L2 και L3 του οργάνου MODIS, με τα θαλάσσια δεδομένα L2 του δορυφόρου SMOS και με τις μετρήσεις από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Τα ευρήματα αυτά αφορούν την περιοχή του Αιγαίου πελάγους και την περιοχή του κόλπου της Σούδας για τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από το Δεκέμβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2015 (για τις χρονοσειρές) και από το Μάρτιο 2012 έως τον Φεβρουάριο 2015 (για τις αναλύσεις).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αιγαίο Πέλαγος
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση
Κόλπος Σούδας
ΣΓΠ
137Cs

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.