Έλεγχος εγκυρότητας εξισώσεων βιβλιογραφίας για την πρόβλεψη σύστασης σώματος σε δείγμα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έλεγχος εγκυρότητας εξισώσεων βιβλιογραφίας για την πρόβλεψη σύστασης σώματος σε δείγμα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

Χονδρού, Σοφία

Σκοπός: Η εμμηνόπαυση είναι μία περίοδος της ζωής μίας γυναίκας που στο σώμα της συμβαίνουν πολλές αλλαγές. Η γνώση της σύστασης σώματος των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών είναι πολύ σημαντική για τη έγκαιρη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και την πρόληψη των νοσημάτων που σχετίζονται με αυτή και για αυτό το λόγο πλήθος εξισώσεων ειδικές ή μη για αυτή την ηλικία έχουν δημιουργηθεί. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συλλογή των εξισώσεων πρόβλεψης σύστασης σώματος της βιβλιογραφίας που είναι κατάλληλες για γυναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω, η εφαρμογή αυτών πρώτα στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης και κατόπιν στις επιμέρους ομάδες του δείγματος της μελέτης, όταν αυτό χωρίστηκε με βάση το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε ομάδα φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών και τέλος ο έλεγχος της εγκυρότητας τους ως προς την εκτίμηση της λιπώδους ή της άλιπης μάζας σώματος, έχοντας τη μέθοδο DXA ως μέθοδο αναφοράς. Υλικό- Μέθοδος: Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης προέρχονται από 282 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 55-70 ετών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε μία σειρά ανθρωπομετρήσεων και μετρήσεων σύστασης σώματος (ΒΙΑ, DXA) από τις οποίες έγινε συλλογή ανθρωπομετρικών και ΒΙΑ χαρακτηριστικών. Οι εξισώσεις της βιβλιογραφίας που είχαν προκύψει από άλλους πληθυσμούς εκτίμησαν τη λιπώδη και άλιπη μάζα σώματος. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές των μετρήσεων του DXA, που χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αναφοράς. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των εξισώσεων υπολογίστηκαν με το πρόγταμμα SPSS 16.0, το σφάλμα (bias) σε σχέση με τη μέθοδο αναφοράς, τα όρια συμφωνίας (limits of agreement) του μέσου όρου της διαφοράς των δύο μεθόδων, ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson (R2) μεταξύ της λιπώδους ή άλιπης μάζας όπως εκτιμήθηκαν από την πρότυπη μέθοδο και της λιπώδους ή άλιπης μάζας όπως εκτιμήθηκαν από την κάθε εξίσωση. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας σε όλες τις αναλύσεις ήταν p<0.05. Τα διαγράμματα Bland-Altman πραγματοποιήθηκαν για ορισμένες εξισώσεις που εκτίμησαν με ακρίβεια τη σύσταση σώματος. Αποτελέσματα: Όταν οι εξισώσεις εφαρμόστηκαν στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης καλύτερη εκτίμηση της λιπώδους μάζας σώματος φάνηκε ότι έκαναν οι εξισώσεις των: Kanellakis και συν., Martarelli και συν., Pongchaiyakul και συν. η 2η, Visser και συν. η 2η και η 3η. Αντίστοιχα καλύτερη εκτίμηση της άλιπης μάζας σώματος έκαναν οι εξισώσεις των: Kanellakis και συν., Kontogianni και συν., Segal και συν. η 2η και Haapala και συν. Οι πιθανοί λόγοι καλής λειτουργίας των παραπάνω εξισώσεων διερευνήθηκαν και προτάθηκαν ορισμένα κριτήρια επιλογής εξισώσεων εκτίμησης σύστασης σώματος. Όταν οι εξισώσεις εφαρμόστηκαν στις τρεις κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκε ο πληθυσμός με βάση τα όρια του δείκτη μάζας σώματος, σχεδόν όλες βρέθηκε να έχουν διαφορετική προβλεπτική ικανότητα σε κάθε μία κατηγορία, ενώ ορισμένων η προβλεπτική ικανότητα βελτιωνόταν πολύ σε κάποια κατηγορία. Ορισμένες εξισώσεις εκτίμησαν τη σύσταση σώματος με μεγάλη ακρίβεια και προτάθηκε η χρήση τους για εκτίμηση της σύστασης σώματος σε ανάλογο πληθυσμό, ενώ αντίθετα άλλες έκαναν μεγάλο σφάλμα εκτίμησης σε σχέση με τη μέθοδο αναφοράς. Συμπέρασμα: Οι εξισώσεις που εκτίμησαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπώδη και την άλιπη μάζα σώματος του πληθυσμού της παρούσας μελέτης προτείνονται για χρήση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η γρηγορή εκτίμηση της σύστασης σώματος πληθυσμού γυναικών ανάλογης ηλικίας και δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια πρότυπη μέθοδος αναφοράς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Σύσταση σώματος
Postmenopausal women
Body composition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.