Το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό προφίλ των γονέων σε σχέση με τη σχολική επίδοση των παιδιών τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό προφίλ των γονέων σε σχέση με τη σχολική επίδοση των παιδιών τους

Πλαδή, Χριστίνα

Το θέμα της σχολικής επίδοσης αποτελεί ένα από τα πλέον πιο πολυσυζητημένα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας που άπτεται πολιτικών, οικονομικών και ψυχολογικών παραγόντων του ανθρώπινου οικοσυστήματος. Με την επίδοση των παιδιών στο σχολείο δηλαδή, συνδέεται στενά η σχολική του προσαρμογή, οι σχέσεις του με τον δάσκαλο και την ομάδα των συμμαθητών του, καθώς και η γενικότερη ψυχική του ηρεμία και ισορροπία. Από την απόδοση των μαθητών στο σχολείο και στις μετέπειτα βαθμίδες εκπαίδευσης, από την ενθάρρυνση του περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται και ζούνε για την πραγματοποίηση των φιλοδοξιών τους και των σχεδίων τους εξαρτάται το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον, πράγμα που αφορά άμεσα την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της κάθε χώρας.Η έννοια της οικογένειας από την άλλη, παράμετρος πολύ σημαντική για την σχολική επίδοση, είναι περίπλοκη και προσδιορίζεται στις σχετικές με το θέμα μας έρευνες, από ένα σύνθετο πλέγμα εννοιών, παραγόντων και δράσεων, που σηματοδοτούν την ακριβή φύση της επίδρασης που πηγάζει από αυτό και εκβάλει στην πρόοδο και στην επίδοση των μαθητών. Η μόρφωση των γονέων, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, το πολιτιστικό και κοινωνικό της υπόβαθρο, οι σχέσεις των μελών μεταξύ τους καθώς και οι αξίες και οι αντιλήψεις τους, δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε οικογενειακό περιβάλλον ως φορέα αγωγής και επιδράσεων πάνω στην εκπαιδευτική πορεία των μελών του.Οι ερευνητές που έχουν κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με το θέμα, σε μεγαλύτερη κλίμακα στο εξωτερικό , αλλά και στην Ελλάδα έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει το παιδί σε όλες τις σχολικές του διεργασίες, είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Τα πρώτα χρόνια του παιδιού στο σχολείο, είναι πολύ κρίσιμα και θεμελιακά γιατί το παιδί ως τότε έχει συνηθίσει να ζει με τους γονείς του και να επηρεάζεται βαθιά από την συμπεριφορά τους και τις αξίες τους. Έτσι η οικογένεια φαίνεται να επηρεάζει ταυτόχρονα και την αντίδραση του παιδιού ως προς το σχολικό περιβάλλον- και μια ευνοϊκή αντίδραση μπορεί να φέρει μια καλή επίδοση, καθώς και το αντίθετο. Ακολούθως όμως και μετέπειτα στην πορεία του προς το πέρας των σχολικών του υποχρεώσεων φαίνεται πως η οικογένεια είναι αυτή που την καθορίζει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό.Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει το είδος και την αποτελεσματικότητα των μορφολογικών στοιχείων της οικογένειας και πως αυτά μπορούν να επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό την σχολική επίδοση. Με την έννοια μορφολογικά χαρακτηριστικά εννοούμε τα χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφουν την μορφή της οικογένειας, δηλαδή το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ της, το μορφωτικό της επίπεδο καθώς και το πολιτιστικό της όπως επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές διαδικασίες. Στο θεωρητικό μέρος αναφέρονται και κάποια από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που σίγουρα επιδρούν στην σχολική πορεία ενός μαθητή, όπως το σχολικό περιβάλλον, η οικογενειακή συνοχή, οι σχέσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ τους, και η δομή της.Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική μελέτη και το ερευνητικό όπου παραθέτονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Family - Psychological aspects
Academic achievement
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Children and the environment
Γονείς
μαθητές
Περιβάλλον και παιδιά
μορφωτικό επίπεδο
Ακαδημαϊκή επίδοση
Γονείς και παιδιά
σχολική επίδοση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.