Η συμβολή του ΠΕΠ 2000-2006 στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η συμβολή του ΠΕΠ 2000-2006 στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Παπαγιάννη, Βασιλική
Παπαγιάννη, Μαρία

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την ανάπτυξη των Ήπιων Μορφών Τουρισμού, καθώς και να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης, στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία όπως είναι φυσικό δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων της. Στην προσπάθεια να βρουν αυτά τα προβλήματα λύση, έχουν προταθεί μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000 – 2006 (ΠΕΠ 2000 – 2006) και αφορούν την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Τα μέτρα αυτά αποτελούν μια σειρά από έργα που έχουν προταθεί και υλοποιούνται σταδιακά προκειμένου να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας. Στόχος μας λοιπόν είναι να δούμε ποια είναι τα έργα αυτά και πως βοηθά το καθένα απ΄ αυτά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλους τους τομείς – περιβάλλον, οικονομία, πολιτισμό κτλ. Επιμέρους στόχοι είναι η σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης με στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική θέση, τα δημογραφικά δεδομένα, τα αξιοθέατα και το κλίμα. Τέλος, απαραίτητη είναι η εξέταση της υφιστάμενης τουριστικής κίνησης της Περιφέρειας και οι προοπτικές για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Το πρώτο κεφάλαιο είναι θεωρητικό και σκοπός του είναι να αναλυθεί η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι αρχές της, τα πεδία δράσης και οι στρατηγικές της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται μια γενική περιγραφή της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η γεωγραφική της θέση, τα δημογραφικά της δεδομένα, η προσπελασιμότητα και η κοινωνικοοικονομική της φυσιογνωμία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση του φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης και μία αναφορά στις κλιματολογικές της συνθήκες, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα αξιοθέατα των νομών της Περιφέρειας και στις τουριστικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες των κατοίκων. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται αποκλειστικά με τα μέτρα του ΠΕΠ 2000 – 2006. Προηγείται βέβαια μία περιληπτική αναφορά στα δύο προηγούμενα ΠΕΠ (ΠΕΠ 1989 – 1993, ΠΕΠ 1994 – 1999) και στη συνέχεια μελετούνται διεξοδικά τα μέτρα του τελευταίου ΠΕΠ 2000 – 2006, οι στόχοι τους και τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται γενικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και τη συμβολή των μέτρων του ΠΕΠ 2000 – 2006 στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αυτής. Τέλος, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη και πιο γρήγορη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας, πάντα βέβαια στα πλαίσια της αειφορίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Sustainable development - Greece - Macedonia
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Θράκη
Regional planning - Greece - Thrace
Regional planning - Greece - Macedonia
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μακεδονία
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μακεδονία
Sustainable development - Greece - Thrace
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Θράκη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.