Παραγωγή και εμπορία του φυτού "κρόκος" στο Νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παραγωγή και εμπορία του φυτού "κρόκος" στο Νομό Κοζάνης

Σολδάτος, Άγγελος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση του συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών και οι προοπτικές τόσο του φυτού κρόκου, όσο και του ίδιου του συνεταιρισμού. Να παρουσιαστεί το προφίλ των κροκοπαραγωγών και να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με την καλλιέργεια του φυτού και τη δράση του συνεταιρισμού. Τέλος, να γίνει μελέτη των απόψεων των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν και να σκιαγραφηθεί το προφίλ τους. Το πρώτο μέρος της μελέτης, που αποτελείται από έξι κεφάλαια, περιλαμβάνει το θεωρητικό τμήμα και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία:Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά, που αποσκοπεί σε μια πρώτη επαφή του αναγνώστη με το αντικείμενο της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται στοιχεία που αφορούν την ιστορία και την προέλευση του κρόκου, καθώς και την καλλιέργεια του. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στους εχθρούς και τις ασθένειες που μπορούν να πλήξουν τον κρόκο.Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η παραγωγή του φυτού και παρατίθενται πληροφορίες σχετικές με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και τις σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να πάρουν μέρος στην παραγωγή. Ειδικότερα, αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την προετοιμασία του εδάφους, το φύτεμα των βολβών, τη λίπανση και τη συλλογή των ανθέων. Επίσης, καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη της παραγωγής του κρόκου στην Ελλάδα πριν και μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού.Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στους τρόπους επεξεργασίας του φυτού, που περιλαμβάνουν τη διαλογή στιγμάτων – στημόνων από τα πέταλα, το διαχωρισμό τους και τη διαδικασία ξήρανσης. Τα στάδια επεξεργασίας που αναφέρθηκαν, παρατηρούνται τόσο στον παραδοσιακό όσο και στο σύγχρονο τρόπο.Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια να καταγραφούν όλα τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της εμπορίας του κρόκου, ενώ παράλληλα παρατίθενται και κάποιες πιθανές λύσεις, ικανές να περιορίσουν τις δυσχέρειες.Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην ίδρυση και τη λειτουργία του, και παρουσιάζονται οι προοπτικές εξέλιξης και η πολιτική που ακολουθεί σε θέματα ποιότητας και προώθησης του προϊόντος. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Ειδικότερα:Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται η διαδικασία της μεθοδολογικής προσέγγισης που πραγματοποιήθηκε στο νομό Κοζάνης με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν τόσο στα μέλη του συνεταιρισμού, όσο και σε καταναλωτές. Επίσης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με άτομα που εργάζονται στο συνεταιρισμό. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για κάθε δείγμα (παραγωγοί – καταναλωτές) και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο υποθέσεων χ2.Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας καταγράφονται τα συμπεράσματα από την επιτόπια έρευνα και τα γενικά συμπεράσματα από την όλη πορεία της πτυχιακής μελέτης. Στο τέλος παρατίθενται και κάποιες προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των στοιχείων και ήταν απαραίτητα για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.Τέλος στα παραρτήματα παρουσιάζονται, με τη σειρά που αναφέρονται, τα ερωτηματολόγια της επιτόπιας έρευνας, οι συνεντεύξεις, ορισμένες συνταγές με υλικό τον κρόκο, λογοτεχνικές αναφορές για τον κρόκο, φωτογραφικό υλικό και το καταστατικό του συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Φυτά - Καλλιέργεια - Ελλάδα
Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών
Saffron crocus
Κρόκος (Φυτό)
Plants - Development
Growth (Plants)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.