Επίδραση πρότυπων φαινολικών ενώσεων και εκχυλισμάτων κόκκινου κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επίδραση πρότυπων φαινολικών ενώσεων και εκχυλισμάτων κόκκινου κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF)

Σαραντοπούλου, Μαρία

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης των διαφορετικών εκχυλισμάτων του κόκκινου κρασιού Cabernet Sauvignon και των πρότυπων ενώσεων ρεσβερατρόλη και κερκετίνη στη δραστικότητα του ενζύμου λυσο-PAF AT. Εκχυλίστηκε δείγμα του κρασιού Cabernet Sauvignon με δύο μεθόδους εκχύλισης. Παραλήφθηκαν τα πολικά λιποειδή του από την πρώτη, ενώ από τη δεύτερη προέκυψαν τέσσερα κλάσματα κρασιού με διαφορετικό φαινολικό περιεχόμενο. Πραγματοποιήθηκε η αντίδραση της λυσο-PAF ΑΤ απουσία (δείγμα αναφοράς) και παρουσία των εκχυλισμάτων ή των πρότυπων ενώσεων. Ως πηγή του ενζύμου χρησιμοποιήθηκε ομογενοποίημα από την κυτταρική σειρά U-937. Ακολούθησε διαχωρισμός του παραγόμενου PAF με χρωματογραφία TLC και ποσοτικός προσδιορισμός του με βιολογική δοκιμασία σε πλυμένα αιμοπετάλια κουνελιού. Τέλος, υπολογίστηκε η επί τοις % επίδραση (αναστολή ή ενεργοποίηση του ενζύμου) των εκχυλισμάτων του κρασιού/προτύπων σε σχέση με το δείγμα αναφοράς. Η ρεσβερατρόλη και η κερκετίνη παρουσιάζουν παρόμοια ανασταλτική ικανότητα στη δράση της λυσο-PAF-AT (IC50-λυσo-PAF-AT: 0.17 και 0.19 μg/μL αντίστοιχα). Τα πολικά λιποειδή εμφανίζουν μικρότερη ικανότητα αναστολής της λυσο-PAF ΑΤ, αφού το IC50 υπολογίζεται ίσο με 1,16μg/μL. Η υδατική φάση επίσης, προκαλεί αυξημένη αναστολή της δράσης του ενζύμου (95,2%) σε ποσότητα 1,00μg/μL. Όσον αφορά τα τέσσερα κλάσματα του κρασιού από τη δεύτερη μέθοδο εκχύλισης, τα FI και FII εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αναστολή της δράσης της λυσο-PAF ΑΤ (99,8% και 99,2% αντίστοιχα). Τα άλλα δύο κλάσματα φαίνεται να προκαλούν μεν αναστολή (59,9% το FIII και 53,8% το FIV), η οποία όμως είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή των προαναφερθέντων κλασμάτων. Τα συστατικά του κόκκινου κρασιού Cabernet Sauvignon μπορούν να αναστείλουν τη δράση της λυσο-PAF ΑΤ, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιοσύνθεση του ισχυρού φλεγμονώδη μεσολαβητή PAF και δρώντας προστατευτικά. Οι ανθοκυανίνες, οι προκυανιδίνες, οι κατεχίνες, οι επικατεχίνες και οι γλυκοζίτες κερκετίνης φαίνεται να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανασταλτική ικανότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες τάξεις φαινολικών ενώσεων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οίνος
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Red wines - Health aspects
Platelet activating factor
Ερυθρός - Υγιειονολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.