Ενεργειακή συμπεριφορά και αντιλήψεις των πολιτών της Μυτιλήνης για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Ενεργειακή συμπεριφορά και αντιλήψεις των πολιτών της Μυτιλήνης για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου (EL)

Πασπατή, Μαρία-Ταξιαρχούλα - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Στην παρούσα διπλωματική διατριβή, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τα επίπεδα αποδοχής της εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω διανομής ερωτηματολογίων σε 300 άτομα στην περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι, παρόλο που οι πολίτες του Δήμου δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη περιβαλλοντική συμπεριφορά, εκτιμούν τα οφέλη σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τους προβληματίζουν τα μειονεκτήματα μιας εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι η προθυμία πληρωμής τους για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου είναι περίπου ίδια με την προθυμία αποζημίωσης τους. Tέλος, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των δημογραφικών παραγόντων στον βαθμό αποδοχής του αιολικού πάρκου και ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό επίπεδο. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Μυτιλήνης είναι σχετικά θετικοί απέναντι στην δημιουργία ενός αιολικού πάρκου.

masterThesis

Προθυμία αποζημίωσης (EL)
Προθυμία πληρωμής (EL)
Willingness to accept (EL)
Μυτιλήνη (EL)
Wind parks (EL)
Mytilele (EL)
Αιολικά πάρκα (EL)
Willingness to pay (EL)


2010


2015-11-17T10:37:04Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.