Ερμηνεία εποχιακών χωρικών μοτίβων κατανομής της χλωρίδας με βάση φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους σε μεταβατικά,παράκτια υγροτοπικά συστήματα, κόλπος Καλλονής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Ερμηνεία εποχιακών χωρικών μοτίβων κατανομής της χλωρίδας με βάση φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους σε μεταβατικά,παράκτια υγροτοπικά συστήματα, κόλπος Καλλονής (EL)

Κουτσόφτα, Παναγιώτα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ανεκτίμητες αξίες που μας προσφέρουν οι υγροτόποι, τις έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις, που υφίστανται παγκοσμίως, και τα ελάχιστα που γνωρίζουμε για αυτούς γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί για μελέτη. Έχουμε μελετήσει τους πέντε σημαντικότερους υγροτόπους του κόλπου Καλλονής, που είναι η Αποθήκα, τα Παράκοιλα, οι αλυκές Καλλονής και Πολιχνίτου, και ο Βούβαρης. Τα παράκτια υγροτοπικά οικοσυστήματα, θεωρούνται ως μεταβολικά οικοσυστήματα μεταξύ της ξηράς και της θάλασσας. Η θέση τους αυτή στο τοπίο, ευνοεί τη μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την βιοποικιλότητα. Έχουμε ποσοτικοποιήσει τη χωρική και εποχική κατανομή εδαφικών παραγόντων, όπως ο ολικός φώσφορος, το ολικό άζωτο, η φαινόμενη πυκνότητα, η ενεργός οξύτητα (pH), η ηλεκτρική αγωγιμότητα, η οργανική ουσία και η μηχανική σύσταση του εδάφους, τα οποία εν συνεχεία έχουμε συσχετίσει με τη χωρική και εποχική καατανομή της χλωρίδας, κατά μήκος μίας συνέχειας σταθμών, οι οποίοι ξεκινούν στην θάλασσα, διασχίζουν τον υγρότοπο και καταλήγουν στην ξηρά. Απώτερος στόχος ήταν να εντοπιστούν σημαντικοί αβιοτικοί παράγοντες, που επηρρεάζουν την σύσταση και κατανομή της χλωρίδας, σε οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα. Αυτή η γνώση μπορεί βοηθήσει στην ορθότερη διαχείριση των μεσογειακών παράκτιων υγροτοπικών συστημάτων αλλά και των όποιων ανθρώπινων επεμβάσεων σε αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε με σαφήνεια τα αποτελέσματα διότι δεν έχουν αναγνωριστεί πλήρως τα φυτά. Με επιφύλαξη λέμε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά φυτά για τον κάθε υγρότοπο όπου τα συναντάμε και τις δύο εποχές, όπως για παράδειγμα το Juncacea Juncus για την Αποθήκα. Υπάρχουν όμως είδη φυτών που τα συναντάμε μόνο την άνοιξη ή μόνο το φθινόπωρο.

bachelorThesis

Κalloni bay (EL)
Παράκτια μεταβατικά οικσυστήματα (EL)
Coastal wetland ecosystems (EL)
Physicochemical characteristics (EL)
Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (EL)
Κόλπος Καλλονής (EL)
Υγροβιότοπος (EL)
Wetlands (EL)


2006


2015-11-17T10:37:17Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.