Μελέτη τοξικότητας εξασθενούς χρωμίου (CR+6) σε πιλοτική μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο της ενεργούς ιλύος.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Μελέτη τοξικότητας εξασθενούς χρωμίου (CR+6) σε πιλοτική μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο της ενεργούς ιλύος. (EL)

Τσάκων, Αγγελική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη της επίδρασης του εξασθενούς χρωμίου Cr(VI) στη διεργασία της νιτροποίησης, στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου (COD), των ολικών αιωρούμενων και πτητικών στερεών και στην κατανομή του μεγέθους των αιωρούμενων σωματιδίων. Τα πειράματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, έλαβαν χώρα στο «Εργαστήριο Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η διάρκειά τους ήταν 6 μήνες, ξεκινώντας; από το Φεβρουάριο και ολοκληρώνοντας τον Αύγουστο του 2001. Η εκπόνηση της εργασία; αυτής έγινε έχοντας τους ακόλουθους στόχους: • Τον προσδιορισμό της επίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στη διεργασία της νιτροποίησης • Την μελέτη της επίδρασης του Cr(VI) στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου • Την μελέτη της επίδρασης του Cr(VI) στην απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και στην κατανομή του μεγέθους των βιοκροκίδων της ενεργού ιλύος. Το χρώμιο απαντάται πολύ συχνά στα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με κύρια πηγή εισόδου του τα βιομηχανικά απόβλητα βυρσοδεψείων, επιμεταλλωτηρίων και υφαντουργικών μονάδων. Οι ενώσεις του χρωμίου που περιέχονται στα υγρά απόβλητα είναι κυρίως οι τρισθενείς και οι εξασθενείς οι οποίες είναι και οι τοξικότερες για τη βιολογική δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Έως σήμερα έχουν διεξαχθεί πειραματικές έρευνες σχετικά με την επίδραση συγκεντρώσεων εξασθενούς και τρισθενούς χρωμίου στο μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών και στο συντελεστή μετατροπής του υποστρώματος σε βιομάζα. Βρέθηκε ότι συγκέντρωση Cr(VI) έως 25 mg/l προκαλεί αύξηση των παραμέτρων αυτών. Για το τρισθενές χρώμιο έχει βρεθεί ότι σε διαλυτή συγκέντρωση 0.30 mg/l προκαλεί παρεμποδιστικέ; συνέπειες στο βιολογικό σύστημα. Η δομή που ακολουθήθηκε σε αυτήν την πτυχιακή εργασία είναι η εξής: Αρχικά παρατίθενται δύο θεωρητικά κεφάλαια όπου παρουσιάζεται το σύστημα της ενεργού ιλύος και η τοξικότητα του χρωμίου σε μία μονάδα ενεργού ιλύος. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η πειραματική ακολουθία που ακολουθήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα πειράματα. Στο ίδιο κεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση όπου σχολιάζονται τα αποτελέσματα και δίνονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα τα οποία διεξήχθησαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει η αναλυτική παρουσίαση των πειραματικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Πλήρης βιβλιογραφία ακολουθεί στο τέλος της εργασίας.

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.