Υπολογισμός του συντελεστή επιφανειακής απορροής για τη λεκάνη απορροής του Αλμυροποτάμου στην περιοχή Λαγκάδα Βρύσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Υπολογισμός του συντελεστή επιφανειακής απορροής για τη λεκάνη απορροής του Αλμυροποτάμου στην περιοχή Λαγκάδα Βρύσσας (EL)

ΚΑΝΕΤΗ, ΕΛΕΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η εργασία έχει ως στόχο τον υπολογισμό του συντελεστή της επιφανειακής απορροής της λεκάνης απορροής του Αλμυροπόταμου. Για την καλύτερη κατανόηση του στόχου υπήρξε βιβλιογραφική έρευνα των βασικών εννοιών και ορισμών γύρω από το αντικείμενο της μελέτης μας. Για την υλοποίηση του στόχου έγινε επεξεργασία των δεκαπέντε χαρτών της περιοχής, κλίμακας 1:5.000 με τη χρήση του προγράμματος ArcGis 10 και χρειάστηκε να ψηφιοποιηθούν οι ισοϋψείς με ισοδιάσταση 4 μέτρων, οι κορυφές, τα ποτάμια και η λεκάνη απορροής. Με αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκε με μεγάλη ακρίβεια το ανάγλυφο του εδάφους, με τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους. Για τον καθορισμό του συντελεστή επιφανειακής απορροής χρησιμοποιήσαμε τις κλίσεις, τα πετρώματα και τις χρήσεις γης για να υπολογίσουμε τους συντελεστές κλίσεων, κατείσδυσης και κάλυψης εδάφους αντίστοιχα. Αυτοί οι συντελεστές μαζί με τον συντελεστή επιφανειακής αποθήκευσης, ο οποίος έχει για τη λεκάνη απορροής μας σταθερή τιμή, αθροίστηκαν για τον υπολογισμό του συντελεστή επιφανειακής απορροής βάση της εξίσωσης: C = Cr + Ci + Cv + Cs.Τέλος, δημιουργήθηκαν οι εξής τέσσερις θεματικοί χάρτες της λεκάνης απορροής: ο συντελεστής κλίσεων, ο συντελεστής κατείσδυσης, ο συντελεστής κάλυψης εδάφους και ο συντελεστής επιφανειακής απορροής.

bachelorThesis

Λεκάνη απορροής (EL)
Geographical Information Systems,GIS (EL)
ArcGis 10 (EL)
Θεματικοί χάρτες (EL)
Watershed (EL)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (EL)
RUNOFF COEFFICIENT (EL)


2012


2015-11-17T10:37:21Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.