Η μορφοδυναμική ισορροπία των προσχωσιγενών ακτών του οικισμού παράλια Κατερίνης : η διάβρωση των ακτών ως συνέπεια ανθρωπογενών παρεμβάσεων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Η μορφοδυναμική ισορροπία των προσχωσιγενών ακτών του οικισμού παράλια Κατερίνης : η διάβρωση των ακτών ως συνέπεια ανθρωπογενών παρεμβάσεων. (EL)

Τσιμενίδου, Πολυξένη
Ζαχαριουδάκη, Άννα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Γίνεται φανερό ότι ο σχεδιασμός που υλοποιήθηκε αρχικά για την ανάπτυξη του οικισμού της Παραλίας της Κατερίνης και εν συνεχεία για την προστασία της περιοχής από τις συνέπειες αυτής της ανάπτυξης, ήταν πιθανότατα ένας κακό; σχεδιασμός . Ο τελευταίος συνέτεινε στην αναίρεση των βασικών προϋποθέσεων για ισόρροπη και ορθολογική διαχείριση του φυσικού δυναμικού της υπό μελέτης περιοχής . Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του παράκτιου συστήματος της περιοχής, καθώς και η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, η οποία θα οδηγεί στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής, που στόχο θα έχει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του παραπάνω προβλήματος με βάση την κατανόηση των διαδικασιών διάβρωσης και απόθεσης, μέσα από τη μελέτη της παράκτιας μετακίνησης της άμμου, τον υπολογισμό της μεταβολής της ακτογραμμής στο χρόνο αλλά και την επίδραση των διάφορων κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στη δυναμική της παραλίας. Για το σκοπό αυτό: - Μελετάται η γεωμορφολογική δυναμική του παράκτιου συστήματος της Παραλίας της Κατερίνης με διαχρονική συγκριτική εξέταση της γεωμορφολογίας, βάση χαρτών και αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών, καθώς και με τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής. Σημαντική στη μελέτη της μορφολογίας της παραλίας είναι και η διεξαγωγή τομογραφιών. - Αναλύονται δείγματα επιφανειακών ιζημάτων της παράκτια; ζώνης για την άντληση όλων των πληροφοριών μέσα από κοκκομετρικές αναλύσεις, προσδιορισμό ανθρακικών συστατικών, ορυκτολογικές αναλύσεις και παρατήρηση με τη χρήση μικροσκοπίου. Τα αποτελέσματα παρατίθενται σε μία συνολική θεώρηση της λειτουργίας του παράκτιου συστήματος και διατυπώνονται διαχειριστικές προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

bachelorThesis


2002


2015-11-17T10:37:23Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.