Εκτίμηση της τοξικής δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Linuron και Monolinuron με την χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Εκτίμηση της τοξικής δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Linuron και Monolinuron με την χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor (EL)

Θεοδωροπούλου, Δανάη - Παναγιώτης
Σαρχάνη, Βασιλική - Κων/νος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστεί η τοξικότητα που παρουσιάζουν τα φυτοπροστατευτικά linuron και monolinuron. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο έλεγχος τοξικότητας χρησιμοποιήθηκε ο υδρόβιος οργανισμός lemna minor και υπολογίστηκε η τιμή της παραμέτρου EC50. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας αυτής ήταν η διεξαγωγή μιας σειράς εβδομαδιαίων πειραμάτων όπως αυτή προτείνεται από το πρωτόκολλο OECD Guidelines for the testing of chemicals/ Lemna sp. Growth Inhibition Test. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι η τιμή της EC50 για το linuron κυμαίνεται μεταξύ 20,44 ppb και 38,33 ppb και η αντίστοιχη τιμή για το monolinuron μεταξύ 296,5 ppb και 341,22 ppb. Σύμφωνα με τις παρατηρούμενες τιμές συμπεραίνουμε ότι το linuron έχει πιο ισχυρή τοξική δράση απ’ ότι το monolinuron. Ο οργανισμός lemna minor φαίνεται να παρουσιάζει ευαισθησία και στα δυο φυτοπροστατευτικά για τις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

bachelorThesis

Lemna minor (EL)
Τοξικότητα (EL)
Herbicides (EL)
Monolinuron (EL)
Linuron (EL)
EC50 (EL)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (EL)


2010


2015-11-17T10:37:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.