Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την διερεύνηση της τυχαιότητας, στην αλλαγή τύπων χρήσεων γής και των επακόλουθων μεταβολών τους στο τοπίο.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)

Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την διερεύνηση της τυχαιότητας, στην αλλαγή τύπων χρήσεων γής και των επακόλουθων μεταβολών τους στο τοπίο. (EL)

Εμμανουηλίδη, Βαρβάρα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ECOWET, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1996 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 1999. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τέσσερις χώρες της Ε.Ε., οι οποίες και είναι η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Στην Ελλάδα ως πεδίο εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι υγρότοποι του Κόλπου της Καλλονής στην Νήσο Λέσβο. Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτέλεσε η ανάπτυξη διαφόρων μεθοδολογιών με σκοπό την διερεύνηση της τυχαιότητας στην αλλαγή τύπων χρήσεως γης, με ιδιαίτερη αναφορά στις υγροτοπικές εκτάσεις καθώς επίσης και των τυχόν μεταβολών που επιφέρει αυτή η τυχαία αλλαγή των τύπων χρήσεως γης στο τοπίο. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η λεκάνη απορροής του Κόλπου Καλλονής. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας και στις διάφορες μορφές που μπορεί αυτή να πάρει. Αναφέρονται οι αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας και οι συνέπειες της ορισμένοι δείκτες εκτίμησης της, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ιατηρηθεί Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται οι βασικές αρχές της οικολογίας του τοπίου έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, οι σχέσεις μεταξύ της οικολογίας του τοπίου και της βιοποικιλότητας καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η ποικιλότητα του τοπίου. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την συμπεριφορά των ειδών στον κατακερματισμό του τοπίου και η σωστή σχεδίαση ενός οικολογικού δικτύου, το οποίο και αποσκοπεί στην διατήρηση των πληθυσμών των ειδών. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) ως βασικό εργαλείο στην μελέτη και στον σχεδιασμό του τοπίου, των χρήσεων γης και γενικότερα ότι άπτεται της Διαχείρισης Οικοσυστημάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια εξοικείωση με την έννοια των υγροτόπων, τις λειτουργίες, τις αξίες και τις αιτίες υποβάθμισής τους, καθώς και αναφέρονται στρατηγικές για την βιώσιμη διαχείριση των υγροτόπων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της λεκάνης απορροής του Κόλπου Καλλονής και προσδιορίζονται οι κύριες αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος των υγροτόπων. Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύεται ο σχεδιασμός της έρευνας και η μεθοδολογία εργασίας η οποία και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις εκτίμησης των τυχαίων αλλαγών των τόπων χρήσεως γης. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των τριών αυτών προσεγγίσεων. Και τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη έρευνα.

bachelorThesis


1998


2015-11-17T10:37:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.