Ανάπτυξη καινοτομικών δράσεων στο χώρο της πληροφορικής και της τηλεματικής στο Β. Αιγαίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Ανάπτυξη καινοτομικών δράσεων στο χώρο της πληροφορικής και της τηλεματικής στο Β. Αιγαίο (EL)

Καρδάτος, Γιώργος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. (EL)

Αυτή η διατριβή ερευνά τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες από τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου. Ο κύριος στόχος είναι να αναδειχθούν τα 'χαρακτηριστικά' των καινοτόμων επιχειρήσεων που τις διαφοροποιούν από τις μη καινοτόμες. Εξετάζεται ακόμα αν διαφορετικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας έχουν διαφορετικούς παράγοντες πρόβλεψης της καινοτομίας. Διερευνάται το θεωρητικό και το εννοιολογικό πλαίσιο ανάπτυξης της καινοτομίας ως πολύπλευρο φαινόμενο. Αναλύονται τα χωρικά μοντέλα καινοτομίας και εξετάζεται το φαινόμενο της καινοτομίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Β. Αιγαίο. Ενα δείγμα 51 επιχειρήσεων που αντιστοιχεί στο 18,82% του συνολικού πληθυσμού συμμετέχει στην έρευνα. Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων δίνονται διαμέσου της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου παρουσία του ερευνητή αλλά και με συνέντευξη. Στη συνέχεια γίνεται στατιστική ανάλυση των δεδομένων από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, με τη χρήση ποικίλων στατιστικών μεθόδων. Μετά την ποσοτική ανάλυση και την τελική ταξινόμηση των καθοριστικών μεταβλητών καταλήγουμε σ' ένα σύνθετο μοντέλο των καθοριστικών παραγόντων για την καινοτομία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στις νέες τεχνολογίες από τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου είναι η παρουσία σημαντικών πόρων και τεχνολογικών ικανοτήτων που βρίσκονται όχι μόνο μέσα στην ίδια την επιχείρηση αλλά και έξω απ' αυτήν, στο άμεσο τοπικό περιφερειακό της περιβάλλον. Η άποψη αυτή ανατρέπει το γραμμικό Σουμπετεριανό μοντέλο αποδεικνύοντας ότι η 'γένεση' των καινοτομικών δράσεων διευρύνεται πέρα από το εσωτερικό των επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο περιφερειακό χώρο. Σ' ένα πολυσύνθετο περιβάλλον οι πιθανότητες ανάπτυξης καινοτομιών είναι πολλαπλάσιες και οι διαδρομές καινοτομίας πάρα πολλές.
This dissertation investigates the determinants for the development of innovative actions concerning informatics and new technologies for the North Aegean enterprises. The main aim is to highlight the 'attributes' of innovative enterprises, which make them different from the non-innovative. It is further examined whether the various sectors of financial activity concern distinct parameters of innovation prediction. The theoretical and conceptual multi-dimensional framework of developing innovation is also explored. Moreover, the territorial innovation models are analyzed as well as the innovation effect in Greece and particularly in the North Aegean.The research covers a sample of 51 enterprises which corresponds to a percentage of 18,82% of the overall population. The answers are provided in a form of a questionnaire, which is completed in the presence of the researcher and also through an interview. The data is processed statistically, through the use of tests. After the quantitative analysis and the final classification of the significant variables a compound model of innovation determinants is produced.It is concluded that the important parameters for the development of innovative actions in new technologies as regards the North Aegean enterprises concerns the existence of outstanding resources and technological competence within the enterprise itself and also out of it, in the topic and peripheral environment. This view subverts the linear model and proves that the 'generation' of innovative actions expands beyond the infrastructure of the enterprises and towards a wider peripheral space. Within a composite environment the chances for the development of innovation and the procedures are multiple.

doctoralThesis


2006


2015-11-17T10:42:05Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.