Συγκριτική ανάλυση της πορείας των τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Συγκριτική ανάλυση της πορείας των τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων στην Ελλάδα (EL)

Δαρδαμάνη, Δήμητρα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. (EL)

Ο ρόλος των τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Τα τεχνολογικά / επιστημονικά πάρκα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τα μέσα της δεκαετίας του '90 δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα βιβλιογραφικό και ερευνητικό κενό κυρίως στο επίπεδο της ανάλυσης της απόδοσης αυτών των νέων χώρων ανάπτυξης. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της πορείας που ακολούθησαν τα ελληνικά τεχνολογικά / επιστημονικά πάρκα την τελευταία δεκαετία προκειμένου να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους. Επίσης, πραγματοποιείται μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες που δημιουργούν ένα αποδοτικό σύστημα ανάλυσης και αξιολόγησης των ελληνικών τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων μέσω μιας εκτεταμένης επιτόπιας έρευνας (έρευνας πεδίου) σε τρία χαρακτηριστικά επιστημονικά / τεχνολογικά πάρκα της ελληνικής επικράτειας, και συγκεκριμένα: το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας και το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Οι περιορισμοί αυτής της διατριβής είναι ο μικρός αριθμός των εξεταζόμενων περιπτώσεων, το στενό γεωγραφικό τους πλαίσιο, καθώς και ο σχετικά μικρός χρόνος ζωής τους στην Ελλάδα. Τα τελικά συμπεράσματα καταδεικνύουν τα σημαντικότερα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά τεχνολογικά / επιστημονικά πάρκα τα οποία σχετίζονται με ενδογενή προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η σύνθεση του εργατικού δυναμικού, το πολύπλοκο θεσμικό περιβάλλον και η ανεπάρκεια των βιομηχανικών και τεχνολογικών πολιτικών. Τέλος παρουσιάζεται η προτεινόμενη δομή ενός συστήματος αξιολόγησης των ελληνικών τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων.

doctoralThesis

Research & development (EL)
Innovation (EL)
Science park (EL)
Technology transfer (EL)
Τεχνολογικό πάρκο (EL)
Μεταφορά τεχνολογίας (EL)
Technology park (EL)
Καινοτομία (EL)
Έρευνα & ανάπτυξη (EL)
Επιστημονικό πάρκο (EL)


2009


2015-11-17T10:42:06Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.