Απόψεις, αντιλήψεις και θέσεις της τοπικής κοινότητας σε έναν ώριμο τουριστικό προορισμό για τα ζητήματα της τοπικότητας και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Χερσονήσου της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Απόψεις, αντιλήψεις και θέσεις της τοπικής κοινότητας σε έναν ώριμο τουριστικό προορισμό για τα ζητήματα της τοπικότητας και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Χερσονήσου της Κρήτης (EL)

Κυριακάκη, Άννα - Εμμανουήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. (EL)

Ο τουρισμός αποτελεί μία πολυδραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν οι τουρίστες, οι επιχειρήσεις, το περιβάλλον και η κοινότητα, μέσα στην οποία η βιομηχανία του τουρισμού δραστηριοποιείται. Αναμφίβολα τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπιδρούν το ένα πάνω στο άλλο. Είναι συνεπώς σημαντικό για το μέλλον του τουρισμού να μελετηθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος και επηρεάζουν την ανάπτυξη του. Μέσα σε αυτές τις παραμέτρους εντάσσεται και η διερεύνηση των αντιλήψεων των τοπικών κοινοτήτων υποδοχής τουριστών και των εκπροσώπων της τουριστικής προσφοράς για ζητήματα που άπτονται του τουρισμού. Στόχοι της παρούσας διατριβής αποτέλεσαν: η θεωρητική και εμπειρική ερμηνεία της τοπικότητας, ο ρόλος της στην τουριστική ανάπτυξη και η διασύνδεσή της με τη βιωσιμότητα στον τουρισμό, η εμπειρική προσέγγιση της βιωσιμότητας σε σχέση με τον τουρισμό και η επίδραση μιας σειράς ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στη διαμόρφωση αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών σε έναν ώριμο τουριστικό προορισμό αλλά και η ανάλυση της επίδρασης αυτής μέσω ερμηνευτικών θεωρητικών προσεγγίσεων και μοντέλων. Η προσέγγιση των επιδιωκόμενων στόχων πραγματοποιήθηκε μέσα από τη θεωρητική ανασκόπηση και την κριτική θεώρηση των θεμάτων που σχετίζονται με την τοπικότητα και τη βιωσιμότητα στον τουρισμό, μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των μοντέλων που αναφέρονται στην ερμηνεία των αντιλήψεων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας τουριστικής κοινότητας και τέλος μέσα από τη εμπειρική διερεύνηση των αντιλήψεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων/ μελών μιας ώριμης τουριστικής κοινότητας (Χερσόνησο της Κρήτης) για τα ζητήματα της τοπικότητας και της βιωσιμότητας στον τουρισμό. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη θεωρητική και την εμπειρική διερεύνηση ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνας και παράλληλα συνιστούν ενδιαφέροντα ερευνητικά ευρήματα τόσο στον τομέα της προσέγγισης των εννοιών της βιωσιμότητας και της τοπικότητας στον τουρισμό, όσο και στη διερεύνηση και την ερμηνεία των αντιλήψεων και των συμπεριφορών μιας τοπικής κοινότητας υποδοχής τουριστών, αφήνοντας ανοικτά πεδία για περαιτέρω έρευνα.

doctoralThesis

Θεωρίες ερμηνείας στάσεων και συμπεριφορών (EL)
Κύκλος ζωής τουριστικού προορισμού (EL)
Local community (EL)
Locality (EL)
Τουριστική ανάπτυξη (EL)
Τοπική κοινότητα (EL)
Attitudes (EL)
Αντιλήψεις (EL)
Perceptions (EL)
Στάσεις (EL)
Τοπικότητα (EL)
Tourism area life cycle (EL)
Sustainability (EL)
Βιωσιμότητα (EL)
Theories of attitudes and behaviors (EL)
Tourism development (EL)


2009


2015-11-17T10:42:10Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.