Η εξέταση των διεθνών λογιστικών προτύπων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις δημόσιες μονάδες υγείας, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η εξέταση των διεθνών λογιστικών προτύπων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις δημόσιες μονάδες υγείας, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)

Σπυρίδων, Γκούμας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. (EL)

Με την παρούσα διατριβή επιχειρείται μια προσέγγιση στην προσπάθεια καθιέρωσης λογιστικής τυποποίησης, σε διεθνές επίπεδο, στο Δημόσιο Τομέα. Η παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας των φορέων του Δημοσίου Τομέα, με τις σύγχρονες λογιστικές αρχές και μεθόδους που καθιερώνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα σκοπεύει στην διαφάνεια και παρουσίαση αξιόπιστων πληροφοριών. Αυτές εξασφαλίζουν για τον χρήστη εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το «νέο» που εισάγουν αυτά δεν υποκαθιστά τις αρχές του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Γίνεται προσέγγιση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υιοθέτηση τους καθώς και συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων που θέτουν. Η έρευνα εστιάζει στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας διότι είναι οι πρώτοι φορείς του Δημόσιου Τομέα στους οποίους υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα με τον Ν. 3599/2007 και υπάρχει σχετική εμπειρία. Η έρευνα στηρίζεται σε συλλογή και επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων βάσει κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου. Τα επιστημονικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν την προοπτική εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα, την χρησιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων και την κρισιμότητα των πληροφοριών που πηγάζουν από αυτές. Η επιστημονική συνεισφορά της παρούσας έρευνας εστιάζεται στην διερεύνηση της αποδοχής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα από αυτούς που πρόκειται να τα εφαρμόσουν καθώς και των παραμέτρων που επηρεάζουν την εισαγωγή τους. Γίνεται καταγραφή μιας σειράς συμπερασμάτων και προτείνονται τρόποι επιστημονικής προσέγγισης για την βελτίωση του πλαισίου που θα βοηθήσει την εφαρμογή τους τόσο στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας όσο και, γενικότερα, σε όλους τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

doctoralThesis

IPSAS (EL)
Δημόσιο λογιστικό (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα (EL)
Κλαδικό λογιστικό σχέδιο δημοσίων μονάδων (EL)
IAS (EL)
IFRS (EL)
Εθνικό σύστημα υγείας (EL)


2010


2015-11-17T10:42:11Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.