Επιχειρηματικότητα και στρατηγικές διάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Επιχειρηματικότητα και στρατηγικές διάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων (EL)

Ζαρίδης, Απόστολος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η εκκίνηση δόθηκε με την επιθυμία μας να ερευνήσουμε την ελληνική αγορά μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων του αγροτικού τομέα.Εξ αρχής, με την ενασχόληση μας με τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία διαπιστώσαμε την ύπαρξη ελλείμματος σε αυτή, όσον αφορά στην εξέταση του περιβάλλοντος της οντότητας που επιθυμούσαμε να εξετάσουμε.Διαπιστώθηκε ερευνητικό έλλειμμα και αντίστοιχο βιβλιογραφικό λόγω του γεγονότος ότι έως σήμερα δεν εξετάζεται το συγκεκριμένο είδος της αγοράς, αλλά και ο τρόπος δράσης και αντίδρασης των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτήν, δηλαδή το είδος των στρατηγικών που ακολουθούνται εντός του συγκεκριμένου πλαισίου αγοράς. Συγκεκριμένα, η εξεταζόμενη οντότητα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση και ο επιχειρηματίας του ελληνικού κλάδου μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.Η έρευνα μας κατεύθυνε να αντιμετωπίσουμε, αντιληφθούμε και προσδιορίσουμε την ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς, στην οποία δρα και αναπτύσσεται η συγκεκριμένη οντότητα και μας οδήγησε να προβούμε στη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα πολυσύνθετο περιβάλλον, του οποίου τα χαρακτηριστικά της αγοραίας ζώσας υπόστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ελληνικού κλάδου μας βοήθησαν στην αντίληψη των βασικών ιδιοτήτων της εν λόγω αγοραίας πραγματικότητας. Πρόκειται για την πολυδιάσπαση της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς και την ύπαρξη μίας πολυδιάστατης ελληνικής αγοραίας πραγματικότητας.Στη βάση αυτής της διαδικασίας αναπτύσσουμε ένα θεωρητικό μόρφωμα – μοντέλο, το οποίο επιχειρεί να ερμηνεύσει τον προσδιορισμένο τρόπο δράσης και αντίδρασης των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο αγοραίο περιβάλλον και το οποίο ονομάζουμε “Αγχέμαχος επιχειρηματικότητα”.
The start up was with our desire to explore the Greek market of processing of primary sector’s agricultural products. From the beginning, our engagement with the international bibliography found a deficit in this respect to examine the environment of the entity that wanted to look at. It was research deficit and corresponding bibliographic, due to the fact that to date this type of market is not addressed, but the mode of action and reaction of the enterprises included in this, that is the type of strategies followed within its specific market. Specifically, the reporting entity is the SME and the entrepreneur of Greek industry processing agricultural and livestock products. Our research directed us to confront, understand and determine the specificity of the Greek market, which the specific entity operates and is developed, and led us to make a finding that it is a complex environment, which its features helped us in understanding the basic properties of this market reality. These features are the fragmentation of this market and the existence of a multidimensional Greek market reality. On the basis of this process, we developed a theoretical formation - model, which attempts to interpret enterprises’ defined mode of action and reaction in this business environment and which we call “Anchemachos entrepreneurship”. ‘Anchemachos’ is an ancient greek word and means ‘he who fights up close’.

doctoralThesis

Manufacturing SMEs (EL)
Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (EL)
Entrepreneurship (EL)
Αγροδιατροφικός κλάδος (EL)
Επιχειρηματικότητα (EL)
Agri-food industry (EL)
Επιχειρησιακή στρατηγική (EL)
Business strategy (EL)
Αγροτροφική βιομηχανία (EL)


2012


2015-11-17T10:42:12Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.