Μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων και της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων και της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους (EL)

Ντουμή, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η συνεχιζόμενη εμφάνιση των περιφερειακών ανισοτήτων, η ποικιλομορφία τους και το γεγονός ότι οι κρατικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι για την άμβλυνση των ανισοτήτων αυτών είναι περιορισμένοι προκαλούν έντονους προβληματισμούς. Οι προβληματισμοί αυτοί αποτέλεσαν το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής η οποία έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των παραπάνω προβληματισμών και την αναζήτηση λύσεων. Η παρούσα διατριβή διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί την θεωρητική προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος το οποίο αποτελεί και τον πυρήνα της παρούσας μελέτης.Στο δεύτερο μέρος εισάγεται και ορίζεται ένα μέτρο το οποίο εκφράζει τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή και το επίπεδο των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της. Το μέτρο αυτό δίνει την δυνατότητα χαρτογράφησης των περιφερειακών ανισοτήτων και επιτρέπει την καταγραφή του επιπέδου ανάπτυξης στις περιφέρειες και κατ΄ επέκταση στη χώρα έτσι ώστε να δώσει την πραγματική διάσταση του περιφερειακού προβλήματος και να συμβάλει στη σωστή επιλογή μέτρων επίλυσης του. Επιτρέπει επίσης τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος και δίνει την δυνατότητα να διερευνηθεί η ανομοιόμορφη αντίδραση των νομών στην ίδια εξωγενή παρέμβαση. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μέτρο αυτό έχει συνιστώσες μεγέθη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλοί ανάπτυξης μέσα από εξωτερικές παρεμβάσεις.Στο τρίτο μέρος η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε εφαρμόζεται στο σύνολο των νομών της Ελλάδας.

doctoralThesis

Survival analysis (EL)
Regional policy (EL)
Αναπτυξιακοί νόμοι (EL)
Περιφερειακό πρόβλημα (EL)
Development Law (EL)
Βασική εικόνα-ειδική εικόνα επενδυτών (EL)
Regional problem (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Ανάλυση επιβίωσης (EL)
Basic image-specific image for investors (EL)


2006


2015-11-17T10:42:23Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.