Σχέδιο Διαχείρισης Ηφαιστειακού Γεωτόπου στο Σουσάκι Κορινθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Σχέδιο Διαχείρισης Ηφαιστειακού Γεωτόπου στο Σουσάκι Κορινθίας (EL)

Χρυσαφούδης, Γεώργιος - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

This thesis focuses on the possibility of the creation of an educational geosite at Sousaki volcanic area which lies at the western end of the active volcanic arc of South Aegean and its activity took place during the Pliocene and continued through early Pleistocene. Today, post-volcanic phenomena such as geothermal activity characterized of emission of gases and warm acidic fluids are observed in a small area called Thiochoma. The reaction between the fluids and the rocks of the area (serpentinite, limestone and post alpine geological formation of lacustrine, lagoonal, marine and continental facies), has resulted the formation of gypsum and other secondary products.The geosite can be used as an educational tool to help students’ literacy on geography, geology and environmental sciences and to develop their interest on earth protection and conservation issues.The area’s location at the eastern limit of the Gulf of Corinth (an active extensional basin which attracts the attention of the international scientific community and may characterized as an exceptional geological museum) and also near big cities with large students’ population, will maximize it’s educational potential.The geological processes of the whole region influenced the prehistoric people and –as a result– many myths of the Greek mythology had created to explain them. The acceptance of the connection of the Ancient Greek civilization to the physicogeographical environment, gives an even greater value to the geological heritage of the area which can be related with the significant archaeological heritage into a unified total.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνει στη δυνατότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης του ηφαιστειακού γεωτόπου στο Σουσάκι, ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου. Το ηφαίστειο παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου και του Κάτω Πλειστοκαίνου. Σήμερα παρατηρείται μετεκρηξιακή δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από έκλυση αερίων και υδροθερμική δραστηριότητα, εντοπισμένη στην περιοχή Θειόχωμα. Η αντίδραση μεταξύ των γεωθερμικών ρευστών και των περιβαλλόντων πετρωμάτων (οφειολίθων, ασβεστολίθων και μεταλπικών ιζημάτων λιμναίας, υφάλμυρης, θαλάσσιας και χερσαίας φάσης) έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία γύψου και άλλων δευτερογενών προϊόντων.Ο γεώτοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει στον γεωγραφικό, γεωλογικό και περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των μαθητών και θα αναπτύξει το ενδιαφέρον τους για την προστασία του πλανήτη μας.Η θέση της περιοχής στο ανατολικό όριο του Κορινθιακού κόλπου (μιας τάφρου που παρουσιάζει ενεργό διαστολή και προσελκύει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας χαρακτηριζόμενη ως ξεχωριστό γεωλογικό μουσείο) και ταυτόχρονα κοντά σε πόλεις με μεγάλο μαθητικό πληθυσμό, μπορεί να μεγιστοποιήσει την εκπαιδευτική του δυναμική.Οι γεωλογικές διαδικασίες που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή επηρέασαν τον πολιτισμό των προϊστορικών κατοίκων και –σαν αποτέλεσμα– πολλοί μύθοι της ελληνικής μυθολογίας δημιουργήθηκαν για να τις εξηγήσουν. Η παραδοχή της σύνδεσης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με το φυσικογεωλογικό του περιβάλλον δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη γεωλογική κληρονομιά της περιοχής, η οποία μπορεί να συσχετιστεί με την εξαιρετική αρχαιολογική της κληρονομιά σε ένα ενιαίο σύνολο.

masterThesis

Sousaki (EL)
Γεωτουρισμός (EL)
Σουσάκι (EL)
Γεώτοποι (EL)
Geosites (EL)
Γεωμυθότοποι (EL)
Geoconservation (EL)
Geomythological sites (EL)
Geotourism (EL)
Γεωδιατήρηση (EL)


2012


2015-11-18T08:41:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.