Εθνοτική ταυτότητα, διακρίσεις και εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών : η περίπτωση της Σαντορίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Εθνοτική ταυτότητα, διακρίσεις και εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών : η περίπτωση της Σαντορίνης (EL)

Παντελής, Ευστράτιος - Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

The objective of the present thesis is to study the ethnic identity, discriminations, as well as the education of emigrants’ children in Greece and more specifically the case study is that of Santorini, at the Fira Elementary school.Throughout the chapters, concepts such as Nation, Nationality, National Identity Creation are studied, which will contribute later to the study process. Following the clarification of these concepts, we proceed to concepts as Emigration to be led to the study of Emigrant Education in our country and specifically at Santorini. With the use of data received from the National Statistics Agency, ministry decisions and other bodies, we study the percentages of Emigrants as well as Schools of Intercultural Education in our country, the number of students- emigrants’ offspring, as well as the existing educational system targeted at emigrants in Greece. We conclude the theoretical part (Chapters 1 and 2) of the present thesis with the presentation of concepts pertinent to our case study.In the last chapter, we thoroughly study the case of emigrant education at Fira Elementary School, in Thira, by means of Interviews of the students- emigrants’ children and the parents of these children, as well as the teachers of the school, interviews which will be later assessed and studied in depth in order to appreciate their education reality, in the context of a closed society, like the one of Santorini.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, έχει ως αντικείμενο μελέτης την εθνοτική ταυτότητα, τις διακρίσεις καθώς και την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (στην Ελλάδα) και πιο συγκεκριμένα ερευνάτε η περίπτωση της Σαντορίνης, στο Δημοτικό Σχολείο Φηρών. Στα κατά μέρους κεφάλαια της εργασίας μελετάμε έννοιες όπως Έθνος, Εθνικότητα, Δημιουργία Εθνικής Ταυτότητας, που θα βοηθήσουν αργότερα τη ροή της εργασίας. Μετά την αποσαφήνιση των εννοιών αυτών, προχωράμε σε έννοιες όπως η Μετανάστευση για να οδηγηθούμε στη μελέτη της Εκπαίδευσης των Μεταναστών στη χώρα μας και ειδικότερα στη Σαντορίνη. Με στοιχεία που ελήφθησαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, υπουργικές αποφάσεις και άλλους φορείς, μελετάμε τα ποσοστά των Μεταναστών αλλά και των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη χώρας μας, τον αριθμό των μαθητών – παιδιών μεταναστών, καθώς και το σύστημα εκπαίδευσης μεταναστών που υπάρχει στην Ελλάδα. Κλείνουμε το θεωρητικό κομμάτι (Κεφάλαια 1 και 2) της παρούσης εργασίας με έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο μελέτης μας.Στο τελευταίο Κεφάλαιο της Εργασίας μελετάμε σε βάθος την περίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών στο Δημοτικό Σχολείο Φηρών Θήρας, με τη χρήση Συνεντεύξεων τόσο σε μαθητές – παιδιά μεταναστών, όσο σε γονείς των παιδιών αυτών αλλά και σε εκπαιδευτικούς του σχολείου, όπου αργότερα θα αναλυθούν και θα μελετηθεί εις βάθος η πραγματικότητα της εκπαίδευσης τους, στην κλειστή κοινωνία, όπως αυτής της Σαντορίνης.

masterThesis

Διακρίσεις (EL)
Ethnic id (EL)
Εκπαίδευση μεταναστών (EL)
Ethnicity (EL)
Immigrants education (EL)
Εθνική ταυτότητα (EL)
Education (EL)
Immigration (EL)
Παιδιά μεταναστών (EL)
Εθνοτική ταυτότητα (EL)
Μετανάστευση (EL)


2012


2015-11-18T08:41:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.