Ανάλυση και μοντελοποίηση της κατανομής και εγκατάλειψης των αναβαθμίδων στη νήσο Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)

Ανάλυση και μοντελοποίηση της κατανομής και εγκατάλειψης των αναβαθμίδων στη νήσο Λέσβο (EL)

ΝΤΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η τεχνική της αναβαθμίδωσης αποτελεί μια συνήθεις μέθοδο συγκράτησης εδαφών και επέκτασης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο τυπικό τοπίο του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου.Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της κατανομής και εγκατάλειψης των αναβαθμίδων στη νήσο Λέσβο. Εξετάζεται η σχέση της κατανομής και του τύπου των αναβαθμίδων με φυσικογεωγραφικούς αλλά και κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι το υψόμετρο, ο προσανατολισμός, η κλίση, το γεωλογικό υπόστρωμα, ο κλιματικός τύπος, η χρήση γης, η πυκνότητα των αναβαθμίδων, η απόσταση από το οδικό δίκτυο και τον πλησιέστερο οικισμό και πληθυσμιακές μεταβολές.Για τον σκοπό αυτών χρησιμοποιούνται γεωβάσεις δεδομένων, εργαλεία χωρικής ανάλυσης και μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης.
Terraces constitute a common technique of soil retention and expansion of cropland in the typical landscape of the Aegean area.The aim of this thesis is to investigate the distribution and abandonment of terraces on the island of Lesbos. The thesis examines the relationship of the distribution and types of the study terraces with physiographic and social factors, such as altitude, aspect, slope, geological substrate, climate type, land use, density of terraces, distance from the road network and the nearest settlement, and population changes.To achieve this goal geodatabase data, spatial analysis tools and logistic regression models were used.

masterThesis

Εγκατάλειψη (EL)
Χωρική ανάλυση (EL)
Logistic regression (EL)
Λογιστική παλινδρόμηση (EL)
Terraces (EL)
Spatial analysis (EL)
Abandonment (EL)
Αναβαθμίδες (EL)


2012


2015-11-18T08:41:19Z

Μυτιλήνη




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.