Οι ανέγγιχτοι στη σύγχρονη Ινδία. Συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Οι ανέγγιχτοι στη σύγχρονη Ινδία. Συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και εκπαίδευση (EL)

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

In the largest democracy of the world, its rules fail to be implemented and they still remain in theory. Once all Indian citizens are treated equally by the Indian Governmet, the discrimination against Dalits continues with incessant rhythm. Dalits are considered by many as members of the lowest cast of Indian society while by some others they are considered that they are not even part of the caste system. Today, in the early 21st century, there are still people who remain on the margins of society and deprived of all their rights because of religious beliefs and traditions. This paper studies the social, economic and educational context of India and presents according to the international literature findings on the position of Dalits in the Indian society. The crimes against Dalits, is common phenomenon and are not counted by the local communities even as offense. These crimes may have the form of murder, rape, abuse and violation of private property and violent physical attacks. Dalits now have the right to be educated but the conditions both in terms of infrastructure and addressing their education become problematic and in some cases impossible. Dalits, occupied with works that no other Indian citizen would work at and they are paid much lower than all other citizens. All these are analyzed and discussed in this paper, in detail in order to illustrate the living conditions, the socio-economic and the educational background of Dalits in India.
Στη μεγαλύτερη δημοκρατία της υφηλίου, οι αρχές της αδυνατούν να εφαρμοστούν και παραμένουν απλά στη θεωρία. Τη στιγμή που όλοι οι Ινδοί πολίτες αντιμετωπίζονται ισότιμα από την πολιτεία, οι διακρίσεις εις βάρος των Ντάλιτ, συνεχίζονται με ακατάπαυστο ρυθμό. Οι Ντάλιτ, από πολλούς θεωρούνται ως μέλη της κατώτερης κάστας της Ινδικής κοινωνίας, από κάποιους άλλους πιο ακραίους οι Ντάλιτ δεν αποτελούν καν μέρος του συστήματος των καστών και είναι έξω από αυτό. Σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που παραμένουν στο περιθώριο της κοινωνίας και στερούνται όλα τους τα δικαιώματα λόγω παραδόσεων και θρησκευτικών αντιλήψεων. Η εργασία αυτή μελετώντας το κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ινδίας, παρουσιάζει σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ευρήματα για τη θέση των Ντάλιτ μέσα στην Ινδική κοινωνία. Τα εγκλήματα εις βάρος των Ντάλιτ, είναι καθημερινό φαινόμενο και δεν υπολογίζονται από τις τοπικές κοινωνίες καν σαν αδίκημα. Τα εγκλήματα αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή, δολοφονιών, βιασμών, καταπάτησης και κατάχρησης ιδιωτικής περιουσίας καθώς και βίαιων σωματικών επιθέσεων. Οι Ντάλιτ έχουν πλέον το δικαίωμα να μορφωθούν αλλά οι συνθήκες που επικρατούν τόσο από πλευράς υποδομών όσο και αντιμετώπισης καταστούν την μόρφωση τους προβληματική και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατη. Οι Ντάλιτ, καταπιάνονται με εργασίες που κανένας άλλος Ινδός πολίτης δε θα πραγματοποιούσε και αμείβονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς από όλους τους άλλους πολίτες. Όλα αυτά αναλύονται και αναπτύσσονται λεπτομερώς ώστε να παρουσιαστούν οι συνθήκες διαβίωσης, το κοινωνικοοικονομικό και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των Ντάλιτ στην Ινδία.

masterThesis

Cast (EL)
Social (EL)
Ινδία (EL)
Κάστα (EL)
Position (EL)
Education (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Θέση (EL)
Κοινωνικό (EL)
Dallits (EL)
Ντάλιτ (EL)
India (EL)


2013


2015-11-18T08:41:21Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.