Η συμβολή της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση και στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων : η περίπτωση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για την εξόρυξη χρυσού στο δήμο Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η συμβολή της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση και στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων : η περίπτωση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για την εξόρυξη χρυσού στο δήμο Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής (EL)

Σταθά, Μαρία - Ηλίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η Εκτίμηση και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι θεσμικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής με προληπτικό χαρακτήρα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών έργων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση μιας σειράς έργων και δραστηριοτήτων. Η ΜΠΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας, τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας σε όλες τις συνιστώσες του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και. τον ορισμό των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων που πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας.Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι σημαντικό κομμάτι κατά την εκπόνηση μιας ΜΠΕ. Συνήθως η υφιστάμενη κατάσταση είναι δύσκολο να περιγραφεί για πολλούς λόγους. Έτσι συχνά δεν είναι τόσο λεπτομερής όσο απαιτείται ενώ άλλες φορές δεν είναι επικαιροποιημένη. Ένα βασικό πρόβλημα είναι η δυσκολία πρόσβασης σε ενημερωμένα γεωχωρικά δεδομένα κατάλληλης κλίμακας και ακρίβειας. Ακόμα, το μεγάλο κόστος απόκτησης δεδομένων και το μικρό χρονικό διάστημα που διαθέτουν οι μελετητές για την εκπόνηση της ΜΠΕ δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Η Τηλεπισκόπηση ως επιστήμη και εργαλείο απόκτησης πληροφορίας σχετικής με ένα αντικείμενο, μια περιοχή ή ένα φαινόμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτηθούν πρόσθετες πληροφορίες για την πληρέστερη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης μιας περιοχής. Στην παρούσα εργασία διερευνούνται οι δυνατότητες της Τηλεπισκόπησης στην περιγραφή του περιβάλλοντος της περιοχής ενός έργου στα πλαίσια εκπόνησης μιας ΜΠΕ. Συγκεκριμένα μελετάται η περίπτωση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για την εξόρυξη χρυσού στο Δήμο Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής. Αρχικά παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο φυσικό & στο ανθρωπογενές περιβάλλον, η διαδικασία εκτίμησης και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στην περιγραφή των συνιστωσών του περιβάλλοντος. Ακολουθεί η περιγραφή της περιοχή μελέτης. Επειδή η σημαντικότερη χρήση της Τηλεπισκόπησης είναι στην χαρτογράφηση και περιγραφή της κάλυψης της γης, η παρούσα εφαρμογή εστίασε στην περιγραφή της κάλυψης γης με τη χρήση Τηλεπισκόπησης στην περιοχή κατασκευής του έργου μεταλλείων χρυσού στο Δ. Αριστοτέλη.Για το λόγο αυτό χαρτογραφήθηκε η κάλυψη γης στην περιοχή μελέτης με χρήση Τηλεπισκοπικών τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του τελικού χάρτη. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές χαρτογραφήσεις που αφορούσαν την εξέταση της φαινολογίας της βλάστησης σε διαφορετικές εποχές μέσα στο έτος, τη χρήση πολυχρονικών δεδομένων Landsat TM για τα έτη 2000, 2007 και 2010 και τέλος τη χρήση ακόμα ενός διαφορετικού δορυφορικού αισθητήρα, του ΕΟ-1. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν ένας χάρτης κάλυψης γης του οποίου η ακρίβεια ανήλθε σε 94,67 %. Με τη δημιουργία αυτού του χάρτη επαληθεύτηκε η επιπρόσθετη αξία που παρέχει η Τηλεπισκόπηση στις ΜΠΕ με τη δυνατότητα απόκτησης πληροφορίας για δύσβατες περιοχές και μεγάλες εκτάσεις, σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος. Επιπλέον, η χρήση Τηλεπισκόπησης παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενημερωμένων χαρτών, σε επεξεργάσιμη μορφή και στην κλίμακα που απαιτεί η ΜΠΕ ενός έργου ή δραστηριότητας.
The Environmental Impact Assessment (EIA) is a legislative process of a preventive nature, designed to protect the environment from the effects of various economic activities and development projects. Under the legislation the EIA preparation is required for the implementation of each project / activity. The necessary data should be investigating the potential impacts of the project / activity in all aspects of the natural and human environment and the detailed description of the situation of those affected by the project / activity. This is consistent with the impact assessment and determined the appropriate preventive measures that shall be taken to reduce the negative and mitigate the positive effects. The description of the current situation is an important part in conducting an EIA. Nevertheless, the current situation is hard to be described for several reasons. So often it is not as detailed as required by the project / activity, sometimes it is not updated and others are simply copied from other studies. A key problem is the difficulty of access to updated geospatial data, at appropriate scale and accuracy. Still, the high cost and short time available to researchers to conduct the EIA, creates practical difficulties in describing the current situation. Remote sensing is the science and a tool to obtain information relating to an object, a region or a phenomenon that can provide valuable information to the EIA on the current situation in the region. In this paper explores the possibilities of remote sensing to describe the environment of an area development project in an EIS. Specifically, considering the case of mining for gold mining in the municipality of Aristotle, of Chalkidiki. Initially showing the impact of mining on the natural and the human environment, the process of assessment and environmental impact studies and applications of remote sensing to describe the components of the environment. Here is the description of the study area. Because the most important use of remote sensing is the mapping and description of land cover, this study has focused on describing the land cover using remote sensing in construction work in gold mines in the municipality of Aristotle. For this reason we used satellite data for mapping land cover in the municipality of Aristoteli, where proposed the creation of gold mining. The mapping is done using Remote Sensing techniques in order to improve the accuracy of the final map. We make this with three different mappings, examining the phenology of vegetation in different seasons during the year, using Landsat TM multi-temporal data for the years 2000, 2007 and 2010 and finally with the use of a different satellite sensor, the EO- 1. The result of this process was a land cover map whose accuracy was 94.67%. Finally, the creation of this map was verified by the added value provided by Remote Sensing into the EIA, the opportunity to gain information about inaccessible areas and large spatial coverage in a short time and at low cost. Furthermore, we verified the ability to create updated maps in appropriate scale requires the project / activity and an editable format.

masterThesis

Μεταλλευτικές δραστηριότητες (EL)
Environmental impact assessment (EL)
Τηλεπισκόπηση (EL)
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EL)
Remote sensing (EL)
Mining activities (EL)


2011


2015-11-18T08:41:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.