Η εθελοντική πληροφορία ως μέσο γεωγραφικού γραμματισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η εθελοντική πληροφορία ως μέσο γεωγραφικού γραμματισμού (EL)

Αλμπάντη, Αγαθή - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

The voluntary geographic information is still at an early stage and is even a more unknown concept in the Greek educational system. The term “voluntary information” according to Goodchild (2007a) refers to information that derived from the collection and processing of spatial information by ordinary users, not by specialists and is aimed at web mapping (virtual globe) through a free mapping program or software. Nowadays the scientific interests focus on the evaluation of the geographical information may be collected and used in as many applications to date required big time and cost.At the global level, the concept of virtual globe is already developed. Their implementation in Greece so far emerged from initiatives by participating official agencies of the state. The use of open source and the participation of people of all ages, especially the student is the dominant trend of the times.Similar application is also the online program which was associated in this thesis. The use of the former has become a supplementary auxiliary tool for learning the lesson of Geography in Junior High School of Chrisoupolis. Preceding the recording of points of interest in the field, the user - student has the opportunity to place geographical landmarks and categorize them according to their type. Through this process was attempted the evaluation of geographical knowledge as to their understanding of the landscape.
Η εθελοντική γεωγραφική πληροφορία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και είναι ακόμα πιο άγνωστη έννοια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο όρος «εθελοντική πληροφορία» σύμφωνα με τον Goodchild (2007a) αναφέρεται στην πληροφορία που προέρχεται από τη συλλογή και επεξεργασία της χωρικής πληροφορίας από απλούς χρήστες, όχι από εξειδικευμένους επιστήμονες και αποσκοπεί στη διαδικτυακή χαρτογράφηση (virtual globe) μέσω ενός ελεύθερου χαρτογραφικού προγράμματος ή λογισμικού. Στις μέρες μας το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιολόγηση της γεωγραφικής πληροφορίας που μπορεί να συλλεχτεί και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές, που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μεγάλο χρόνο και κόστος. Σε παγκόσμιο επίπεδο η έννοια των virtual globe είναι ήδη αναπτυγμένη. Η εφαρμογή τους στον ελλαδικό χώρο μέχρι στιγμής προέκυψε από πρωτοβουλίες μέσω της συμμετοχής επίσημων φορέων της πολιτείας. Η χρήση του ανοιχτού λογισμικού και η συμμετοχή των πολιτών κάθε ηλικίας, ειδικά της μαθητικής, αποτελεί κυρίαρχη τάση της εποχής.Παρεμφερή εφαρμογή αποτελεί και το διαδικτυακό πρόγραμμα που σχετίστηκε η παρούσα διατριβή. Η χρήση της έλαβε για πρώτη φορά χώρα ως βοηθητικό εργαλείο μάθησης στο μάθημα της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Χρυσούπολης. Αφού προηγήθηκε η καταγραφή των σημείων ενδιαφέροντος στο πεδίο, ο χρήστης-μαθητής έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί γεωγραφικά σημεία ενδιαφέροντος και να τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με τον τύπο τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρήθηκε η αξιολόγηση των γεωγραφικών γνώσεων ως προς την αντίληψη τους για το τοπίο.

masterThesis

Geography (EL)
Εθελοντική πληροφορία (EL)
Γεωγραφία (EL)
Σημεία ενδιαφέροντος (EL)
Free mapping program (EL)
Landmarks (EL)
Virtual globe (EL)
Voluntary geographic information (EL)
Ελεύθερο χαρτογραφικό πρόγραμμα (EL)


2014


2015-11-18T08:41:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.