Χωρική διαφοροποίηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των εκμεταλεύσεων που λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Χωρική διαφοροποίηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των εκμεταλεύσεων που λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση στην Ελλάδα (EL)

Κολοβός, Χρήστος - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η εισαγωγή της ενιαίας ενίσχυσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταβολές στην καταβολή ενισχύσεων στην ύπαιθρο από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Με την εισαγωγή της το 2003 η έμφαση μετατοπίζεται από τις ενισχύσεις στην παραγωγή στις άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις στους παραγωγούς, μέσω ενός συστήματος που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία παραγωγής για την απόδοση ατομικών δικαιωμάτων στους αρχηγούς αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η χωρική διαφοροποίηση των ατομικών αυτών δικαιωμάτων σε επίπεδο Νομαρχιακών Ενοτήτων με βάση τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι υπεύθυνος για τη διανομή των ενισχύσεων. Εξετάζεται επίσης η διαφοροποίηση των δικαιωμάτων με βάση τυπολογία αγροτικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών Νομαρχιακών Ενοτήτων (Σκούρας και Ψαλτόπουλος, 2012) και τα δεδομένα της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας. Τα ευρήματα δείχνουν πολύ σημαντικές χωρικές διαφοροποιήσεις, αλλά και πολύ μεγάλη ετερογένεια στο εσωτερικό των Νομαρχιακών Ενοτήτων, και μια σημαντική τάση αύξησης των μεγάλων και των πολύ μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κυρίως με αροτραίες καλλιέργειες.
The introduction of the single payment scheme is one of the most important changes in the aid payments in the countryside from the common agricultural policy (CAP). With the introduction of CAP in 2003, the emphasis shifted from the production aid to direct income payments given to producers, through a system based on historical production data for the performance of individual payments to the farmland owners. This paper examines the spatial differentiation of these payments at the level of individual former Prefectures based on the database of OPEKEPE, who is responsible for distributing the payments to farmland owners. It also examined the differentiation of rights according to the typology of agricultural characteristics of Greek Prefectural sections (Skouras and Psaltopoylos, 2011) and the data of the Census of Agriculture.

masterThesis

Common agricultural policy (EL)
Κοινή αγροτική πολιτική (EL)
Αγροτικές εκμεταλλεύσεις (EL)
Single Payment scheme (EL)
Ενιαία ενίσχυση (EL)
Agricultural holdings (EL)


2012


2015-11-18T08:41:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.