Τουρισμός και εποχικότητα: η περίπτωση της Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Τουρισμός και εποχικότητα: η περίπτωση της Χαλκιδικής (EL)

Παμλίδης, Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Aim of this work is the extensive analysis of phenomenon of seasonality in the Greek tourism. Will be analyzed the significance of term, the reasons of appearance of phenomenon, his repercussions, his methods of measurement, and his ways of confrontation. At the same time, will be analyzed the phenomenon with regard to the case of prefecture of Chalkidiki. Will be developed so much the tourist offer what the tourist demand of region so as to we lead to sure conclusions on her tourist growth. It is judged advisable, therefore, it is examined at sum is able is elongated her tourist period. In certain capital are presented analytic elements for seasonality so much in Greece what in the Prefecture of Chalkidiki. All the elements concern the period 1975-2003. The lack of techniques of concentration and interpretation of statistical elements for the seasonality in Greek tourism complicates not only the writing of present work, but also the work of institutions of tourism in our country.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διεξοδική ανάλυση του φαινομένου της εποχικότητας στον ελληνικό τουρισμό. Θα αναλυθεί η έννοια του όρου, τα αίτια εμφάνισης του φαινομένου, οι επιπτώσεις του, οι μέθοδοι μέτρησής του, και οι τρόποι αντιμετώπισής του. Παράλληλα, θα αναλυθεί το φαινόμενο όσον αφορά την περίπτωση του νομού της Χαλκιδικής. Θα αναπτυχθούν τόσο η τουριστική προσφορά όσο και η τουριστική ζήτηση της περιοχής έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την τουριστική ανάπτυξη της. Όλα αυτά ,βέβαια, στηρίζονται σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες προτείνονται από την παρούσα μελέτη. Κρίνεται σκόπιμο , λοιπόν, να εξεταστεί κατά ποσό δύναται να επιμηκυνθεί η τουριστική της περίοδος.Σε ορισμένα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για την εποχικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Νομό της Χαλκιδικής . Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο 1975-2003. Η έλλειψη τεχνικών συγκέντρωσης και ερμηνείας στατιστικών στοιχείων για την εποχικότητα στον ελληνικό τουρισμό, δυσκολεύει όχι μόνο τη συγγραφή της παρούσας εργασίας, αλλά και το έργο των φορέων του τουρισμού στη χώρα μας.

masterThesis

Tourism (EL)
Τουρισμός (EL)
Seasonality (EL)
Εποχικότητα (EL)


2005


2015-11-18T09:03:09Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.