Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης "Κοραή" στη Χίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης "Κοραή" στη Χίο (EL)

Σπέντζα, Ελένη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Η παρούσα εργασία ερευνά το ρόλο των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη του πολιτιστικού και του εκπαιδευτικού τουρισμού μίας περιοχής, μελετώντας την περίπτωση της Βιβλιοθήκης Κοραή στη Χίο. Βασικός στόχος είναι η ανάλυση της συμβολής μίας βιβλιοθήκης σε ένα τουριστικό προορισμό και οι προοπτικές που μπορεί να δημιουργηθούν, εφόσον εφαρμοσθούν ανάλογες στρατηγικές. Στο πρώτο μέρος που αναφέρεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέματος αναλύονται οι βασικές έννοιες του τουρισμού και οι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εξετάζεται ο ρόλος του τουρισμού σε διεθνές, εθνικό και νησιωτικό επίπεδο, εστιάζοντας στην περίπτωση της Χίου και στις μορφές έκφρασης του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας τελειώνει με το ρόλο που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες στην τουριστική ανάπτυξη, παρουσιάζοντας περιπτώσεις βιβλιοθηκών που αποτελούν αξιόλογα τουριστικά θέλγητρα. Ακολουθεί παρουσίαση της Βιβλιοθήκης Κοραή και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.Η μελέτη συνεχίζεται με την πρωτογενή έρευνα, η οποία διεξάγεται σε τρεις άξονες:• Στην χρήση ερωτηματολογίων προς τους τουρίστες που επισκέπτονταν την Βιβλιοθήκη Κοραή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους• Σε συνεντεύξεις σε εργαζόμενους της βιβλιοθήκης• Στην παρατήρηση, που αποτέλεσε φυσική συνέπεια της άμεσης επαφής με τους πληροφορητές, δίνοντας την δυνατότητα καταγραφής των αντιδράσεων τους κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.Η εργασία ολοκληρώνεται με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προτείνοντας στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται, πρακτικές προβολής του χώρου, έτσι ώστε να αναδειχθεί η Βιβλιοθήκη Κοραή ως πόλος έλξης επισκεπτών προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική οικονομική και κοινωνική ευημερία του νησιού, αλλά και γενικότερα συμπεράσματα για τη συμβολή των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και του πολιτιστικού τουρισμού.
The present study investigates the role of libraries in the cultural and educational tourism in a direction, and it refers in the case of Korais Library in the island of Chios. The main objective is to analyze the contribution that a library can have as part of a tourist destination and the perspectives that can be created, given that the appropriate strategies are implemented.In the first part, which refers to the bibliographical search, the basic concepts of tourism and the factors that led to the development of special and alternative form of tourism are analyzed. The role of tourism is looked into at an international, national and domestic level, which in the case of Chios is also focused in the forms of expressing the cultural and educational tourism. The theoretical framework of this study is completed with the role of libraries in the tourist development, presenting examples of libraries that are considered as major tourist attractions. The presentation of Korais library follows, together with the evaluation of the current status. The study continues with the primary search, which is carried out in three directions:• In the use of questionnaires, given to the tourists that visited Korais library during their vacations • In interviews given by the library’s staff• In observation, as a natural result of the physical contact with the informers, giving the opportunity to write down their reactions and feedbacks during the completion of the questionnaires. The study is completed with the presentation of the results of the search, proposing tactics in order to deal with the problems that occur together with forms of promoting Korais library in a way that it can be appointed as a tourist attraction, contributing in the overall financial and social prosperity of the island.

masterThesis

Βιβλιοθήκη "Κοραή" (EL)
Tourism (EL)
Πολιτιστικός τουρισμός (EL)
Library of Koraes (EL)
Τουρισμός (EL)
Educational tourism (EL)
Εκπαιδευτικός τουρισμός (EL)
Cultural tourism (EL)
Βιβλιοθήκες (EL)
Chios (EL)
Libraries (EL)
Χίος (EL)


2013


2015-11-18T09:03:09Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.