Χωρικές έμφυλες ταυτότητες στις πόλεις του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Χωρικές έμφυλες ταυτότητες στις πόλεις του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα (EL)

Ευθυμιάδου, Μελπομένη - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

University of AegeanDepartment of Social Anthropology and HistoryPost-Graduate Programme: Women and GenderSummary of ThesisStudent: Melpomeni EfthimiadouThe issue of this paper is the relationship between gender and space, in the cities of the eighteenth and nineteenth centuries. More specifically, it aims to present the different views of scholars, the dialogue between the researches on gender and space in relation to some of its aspects, including the private, domestic space and the public, the space of the urban center. Areas such as socialization, recreation, work, consumption and its association with either sex are presented. For the collection of the data, research was conducted in the University library, both in books and magazines regarding gender and space, mainly of historical nature, of the last twenty years. Simultaneously, use of electronic journals was made through the university, and research in relevant sources on the Internet. It is concluded that gender and space segregation, although up to a point is the undeniable reality of that particular historical period, it is not strict and absolute, as occasionally the presence of one sex is observed in areas that are believed to belong in some way to the other, such as women's participation in public activities and their sociability outside the domestic sphere, women in clubs, cafes and streets of the cities and the frequent presence of men in stores and more private spaces, such as the environment of the house. The boundaries between public and private remain fluid; men and women, up to a significant degree, share the same premises.
Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΤμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ΙστορίαςΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Γυναίκες και ΦύλαΠερίληψη Διπλωματικής ΕργασίαςΦοιτήτρια: Ευθυμιάδου Μελπομένη Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η σχέση του φύλου με το χώρο, στις πόλεις του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων των μελετητών, του διαλόγου μεταξύ των ερευνών πάνω στο φύλο και το χώρο, σε σχέση με κάποιες από τις εκφάνσεις του, όπως είναι ο ιδιωτικός, οικιακός χώρος και ο δημόσιος, ο χώρος του αστικού κέντρου. Παρουσιάζονται τομείς όπως είναι η κοινωνικότητα, η διασκέδαση, η εργασία, η κατανάλωση και η σύνδεσή τους με τα φύλα. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, τόσο σε βιβλία, όσο και σε περιοδικά σχετικά με το φύλο και το χώρο, κυρίως ιστορικής φύσης, των τελευταίων είκοσι ετών. Ταυτόχρονα, έγινε χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω του πανεπιστημίου, καθώς και αναζήτηση δεδομένων σε σχετικές πηγές στο διαδίκτυο. Συμπεραίνεται πως ο διαχωρισμός φύλων και χώρου, αν και ως ένα σημείο αποτελεί την αναμφισβήτητη πραγματικότητα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, ωστόσο δεν είναι αυστηρός και απόλυτος, καθώς περιστασιακά παρατηρείται η παρουσία του ενός φύλου σε χώρους οι οποίοι θεωρείται πως ανήκουν, κατά κάποιον τρόπο, στο άλλο, όπως η συμμετοχή των γυναικών σε δημόσιες δραστηριότητες και η κοινωνικότητά τους εκτός του οικιακού χώρου, σε λέσχες γυναικών, στα καφέ και στους δρόμους των πόλεων, αλλά και η συχνή παρουσία των ανδρών στα καταστήματα και σε χώρους περισσότερο ιδιωτικούς, όπως είναι το περιβάλλον του σπιτιού. Τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού παραμένουν ρευστά· άνδρες και γυναίκες μοιράζονται ως ένα σημαντικό βαθμό τους ίδιους χώρους.

masterThesis

Consumption (EL)
Prostitution (EL)
Public space (EL)
Κοινωνικότητα (EL)
Ιδιωτικός χώρος (EL)
Πορνεία (EL)
Sociability (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)
Δημόσιος χώρος (EL)
Κατανάλωση (EL)
Private space (EL)


2011


2015-11-18T10:03:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.