Έμφυλες σχέσεις και συνεργασία: μια πρόταση πειραματικής προσέγγισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Έμφυλες σχέσεις και συνεργασία: μια πρόταση πειραματικής προσέγγισης (EL)

Δρούζα, Παναγιώτα - Ευάγγελος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

Τα έμφυλα υποκείμενα βρίσκονται συνεχώς σε μια συνθήκη αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα μάλιστα με την προσέγγισή μας, η αλληλεπίδρασή τους λαμβάνει συχνά την ιδιαίτερη μορφή της συνεργασίας –ανταλλαγής. Η Θεωρία των Παιγνίων, αποδεχόμενη τον εργαλειακό ορθολογισμό, μελετά καταστάσεις αλληλεπίδρασης, στις οποίες το αποτέλεσμα καθορίζεται από τον συνδυασμό των δράσεων κάθε ατόμου. Με στόχο τον σχεδιασμό ενός πειράματος που θα αναζητά συσχετισμούς ανάμεσα στην συγκρότηση της έμφυλης υποκειμενικότητας και στην πρακτική της συνεργασίας, το σκεπτικό είναι να καλέσουμε τα άτομα να παίξουν ένα παιγνίδι δύο ατόμων, στο οποίο θα έχουν την επιλογή να συνεργασθούν ή να μην συνεργασθούν. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο να προτείνει έναν ερευνητικό σχεδιασμό ο οποίος θα διερευνά α) την επίδραση που τυχόν έχει το ιεραρχικό σύστημα του φύλου σε παίγνια συνεργασίας, την στιγμή που η Θεωρία των Παιγνίων δέχεται ως μόνη επιδρούσα αρχή τον ορθολογισμό των παικτών, β) τους συσχετισμούς που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα στο ιεραρχικό σύστημα του φύλου και στις προτιμήσεις που τα ορθολογικά υποκείμενα δηλώνουν ότι έχουν όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες καλούνται να συνεργασθούν, γ) την επίδραση που τυχόν έχουν συνεργατικές πρακτικές στην συντήρηση, αμφισβήτηση ή ανατροπή του ιεραρχικού συστήματος του φύλου. Για τους σκοπούς αυτούς προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι του ερωτηματολογίου και του πειράματος.

masterThesis

Παίγνια συνεργασίας (EL)
Έμφυλες διακρίσεις (EL)
Ηθικές στάσεις (EL)
Moral stances (EL)
Έμφυλη συμπεριφορά (EL)
Sex differences (EL)
Sex behaviour (EL)
Θεωρία παιγνίων (EL)
Game theory (EL)
Cooperative games (EL)


2014


2015-11-18T10:03:40Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.