Ποσοτική έρευνα στους ελεύθερους αστικούς χώρους της Μυτιλήνης: το παράδειγμα της πλατείας Σαπφούς, το πάρκο της Αγίας Ειρήνης και το πάρκο της Χρυσομαλλούσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ποσοτική έρευνα στους ελεύθερους αστικούς χώρους της Μυτιλήνης: το παράδειγμα της πλατείας Σαπφούς, το πάρκο της Αγίας Ειρήνης και το πάρκο της Χρυσομαλλούσας (EL)

Φλώρου, Δέσποινα - Χαράλαμπος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

This thesis is a continuation of the surveys carried out during the academic years 2010-2011 and 2011-2012 by the Post-Graduate Program: "City and environment. Applied and Clinical Sociology". The overall results of the previous surveys will be evaluated at the results of this survey (2013) and the obtained results will show the variation of change, by searching, the cause of this change.The square is the reference point of the thesis. The aim of this thesis is the emergence of value for the organization of urban space and clarification of the man-square relationship. Achieving this objective is presented in two forms, with a theoretical analysis and with an in-site search to three free urban spaces of Mytilene, Lesvos in 2013.The theoretical analysis of the squares and the influences that have been received during the development of urban space, are causing the interest deciphering deep meanings bearing the elements of the squares.In the first chapter, term of the square is treated. It’s done a recognition of its’ key features and processes the path through time. Importance is given to the identity of place and the quality of life, exploring sustainably measures for the promotion of the square.The second chapter is the basic blueprint for interpreting the results of research. We analyzed the terms 'social distinctions' and 'social capital' and how they influence people and the urban space of the square.The third chapter is the research point of this thesis. The results of this survey are examined and combined with those of the previous surveys. Finally, an assessment of the situation of the examples of squares, used for research and drawing conclusions, is done.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί συνέχεια των ερευνών που διεξήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών : «Πόλη και περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και κλινική κοινωνιολογία». Το σύνολο των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερευνών, θα αξιολογηθεί με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας (2013) και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα αναδείξουν τον αριθμό της μεταβολής τους, ψάχνοντας, πάντα, την αιτία αυτής της μεταβολής.Η πλατεία αποτελεί το σημείο αναφοράς της διπλωματικής εργασίας. Στόχος της, η ανάδειξη της αξίας της, για την οργάνωση του αστικού χώρου και η αποσαφήνιση της σχέσης ανθρώπου –πλατείας. Η επίτευξη του στόχου παρουσιάζεται με δύο μορφές, με θεωρητική ανάλυση και με επιτόπια έρευνα σε τρεις ελεύθερους αστικούς χώρους της Μυτιλήνης για το 2013.Η θεωρητική ανάλυση της πλατείας και οι επιρροές που έχει δεχθεί κατά την εξέλιξη του αστικού χώρου, προκαλεί το ενδιαφέρον, αποκρυπτογραφώντας βαθιά νοήματα που φέρουν τα στοιχεία της πλατείας.Στο πρώτο κεφάλαιο επεξεργάζεται ο όρος της πλατείας. Γίνεται αναγνώριση των βασικών της χαρακτηριστικών και επεξεργάζεται η διαδρομή της μέσα στο χρόνο. Δίνεται σημασία στη ταυτότητα του τόπου και στην ποιότητα της ζωής, διερευνώντας αειφορικά μέτρα για την ανάδειξη της πλατείας.Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το βασικό υπόβαθρο της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, της έρευνας. Αναλύονται οι όροι «κοινωνικές διακρίσεις» και «κοινωνικό κεφάλαιο» και πως αυτοί επηρεάζουν τον άνθρωπο και τον αστικό χώρο της πλατείας.Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το ερευνητικό σημείο της διπλωματικής. Εξετάζονται τα αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας και συνδυάζονται με αυτά των προηγούμενων ερευνών. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης των παραδειγμάτων των πλατειών, που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα και την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

masterThesis

Κοινωνικές διακρίσεις (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Κοινωνικό κεφάλαιο (EL)
Life quality (EL)
Square (EL)
Πλατεία (EL)
Social distinctions (EL)
Social capital (EL)


2014


2015-11-18T10:07:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.