Οι Επιπτώσεις του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Μυτιλήνης στη Ζωή των Κατοίκων. Προτάσεις για μια Βιώσιμη Συνύπαρξη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Οι Επιπτώσεις του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Μυτιλήνης στη Ζωή των Κατοίκων. Προτάσεις για μια Βιώσιμη Συνύπαρξη. (EL)

Χατζοπούλου, Δέσποινα - Ιωάννης

Η ποιότητα ζωής θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μεταξύ των ερευνών που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις σύγχρονες πόλεις. Το ζήτημα αυτό έχει ενισχυθεί μεταξύ των πολιτών και των αρμοδίων εφαρμογής πολιτικών αποφάσεων από τη στιγμή που οι έρευνες εστιάζονται στην αστική ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από ρυπογόνες ουσίες όπως το όζον, το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και άλλες (π.χ. αιωρούμενα σωματίδια) καθώς αυτές έχουν καταγραφεί στην ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια η ανησυχία των πολιτών έχει αυξηθεί δραματικά και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τα οποία καυτηριάζουν συνεχώς την επίπτωση της ποιότητας του αέρα στους κατοίκους σε σχέση με τα εφαρμοζόμενα μέτρα μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Το κυρίαρχο μοντέλο που χαρακτηρίζει έντονα τις Ελληνικές πόλεις προσδιορίζεται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: τα ανεπτυγμένα αστικά κέντρα με μέτρια ποιότητα ζωής και τις υποβαθμισμένες προαστιακές περιοχές, όπου συνήθως εκεί χωροθετείται η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη χωρική συσχέτιση μεταξύ των ατμοσφαιρικών ρύπων που αναφέρθηκαν προηγουμένως και των κλινικών επιπτώσεων που επιφέρουν στους κατοίκους μίας μεσαίου μεγέθους Ελληνικής πόλης μέσα από την οπτική του ευρύτερου κοινωνικού παράγοντα. Πρόκειται λοιπόν να διερευνηθούν οι επιπτώσεις ή οι παράπλευρες επιπτώσεις, των απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στη Βόρεια πλευρά της πόλης της Μυτιλήνης Λέσβου, Ελλάδας που αυτό επιφέρει στους κατοίκους που διαμένουν πολύ κοντά σε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διεξαχθεί πολλές επιδημιολογικές ή κλινικές έρευνες που να υποστηρίζουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ της έκθεσης του ανθρώπου σε διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους και των επιπτώσεων στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ατόμων που κατοικούν σε αυτήν την περιοχή. Στόχος της παραπάνω έρευνας είναι να καταδείξει και να αποδείξει εάν αυτό είναι δυνατόν την προαναφερόμενη συσχέτιση. Ερωτηματολόγια όπως το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας και το ερωτηματολόγιο Ψυχοκοινωνικών Διαταραχών, χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αποσαφηνιστεί η αντίληψη των κατοίκων για την ποιότητα του αέρα εξετάζοντας ταυτόχρονα το χωρικό στοιχείο αυτής της αντίληψης αλλά και το ρόλο των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν μια πεποίθηση όπως επίσης και τη σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ρύπανσης και της επιστημονικά μετρούμενης. Επιπλέον σε χωρικό επίπεδο και με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών εφαρμόστηκε το μοντέλο διασποράς Gauss ώστε να είναι εφικτή η ανίχνευση της συγκέντρωσης των ρυπογόνων ουσιών που παράγονται από τον ΑΣΠ Λέσβου καθώς και η διασπορά τους στο χώρο. Το μοντέλο αυτό μπορεί να περιγράψει επαρκώς την διασπορά του παραγόμενου αερίου ρύπου καθώς θεωρείται ότι έχει περίπου την ίδια πυκνότητα με τον ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στον οποίο διαχέεται. Ολοκληρωμένη απεικόνιση της διασποράς του κάθε ρύπου σε σχέση με το συγκεκριμένο επίπεδο χωρικής αναφοράς κατάλληλης κλίμακας και ευκρίνειας μπορεί να γίνει μέσω της χρήσης του μοντέλου Gauss και του λογισμικού ArcMap. Δεκαετή μετεωρολογικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν ώστε να εξαχθεί το μετεωρολογικό προφίλ της περιοχής μελέτης αλλά και να εξαχθούν ανεμολογικά κυρίως στοιχεία τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων ως προς τη διασπορά των ρύπων. Τα χωρικά αποτελέσματα σε σχέση με το αποτύπωμα των ρύπων συσχετίστηκαν με την μεταβλητή της απόστασης από τον ΑΣΠ Λέσβου και των μεταβλητών των ερωτηματολογίων. Όσο αφορά το στατιστικό κομμάτι, σε πρώτο επίπεδο πραγματοποιήθηκε η περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών, ενώ σε δεύτερο επίπεδο έγινε προσπάθεια εύρεσης συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου εφαρμόζοντας κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Σύγκριση των μέσω όρων των ,μεταβλητών με χρήση μεθόδων ANOVA αλλά και ενδεδειγμένοι έλεγχοι συσχετίσεων με πίνακες διπλής εισόδου (Crosstabs) πραγματοποιήθηκαν κατά κόρον. Επιπλέον έγιναν και έλεγχοι ομοιογένειας και συνάφειας του δείγματος ώστε να αποφευχθούν σφάλματα μεγάλης διασποράς και ακραίων τιμών.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής ερεύνης παρουσιάζουν μία αυξημένη επιρρέπεια σε αναπνευστικές λοιμώξεις, σε αλλεργίες και στην ανάπτυξη άσθματος. Επίσης παρουσιάζουν αυξημένα συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος όπως βήχα και δύσπνοιες, ακόμη, σημειώθηκε σημαντικό ποσοστό των κατοίκων με αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια . Όσον αφορά την επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου και της υπάρχον θέσης του εργοστασίου στην ψυχοκοινωνική κατάσταση των κατοίκων φαίνεται ότι υπάρχει μία σύνδεση χωρίς αυτό να υπονοεί κάποια απολυτότητα ή κάποια σχέση αίτιου και αιτιατού, ωστόσο, βρέθηκε να σχετίζεται η ψυχική κατάσταση των κατοίκων με: την επαγγελματική κατάσταση τους, με την ενόχληση τους για την αιωρούμενη τέφρα/αιθάλη και με το επίπεδο αρέσκειας που τρέφουν για τη περιοχή τους.
“The Impacts of Thermoelectric Power Plant of Mytileneto the Residents of the City - Suggestions for a Sustainable co-Existance”By Despoina J. ChatzopoulouQuality in life, is considered one of the most important issues,in research related to urban growth and social cohesion in modern cities. This issue, has been emphasized among the citizens and among the policymakers, since such research is focused in the atmospheric pollution,which comprises pollutant substances,such as ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide and other (e.g.flowing particles),as they have been measured in the atmosphere. Consequently, citizen concern has been increased dramatically in the last years,affected to a large extent, by the mass news media, which continuously dramatize the impact of air quality to the public, concerning the applied measures, in a wide frame of social policy. The dominant model, that intensely characterizes the Greek cities, is determined by two important characteristics: the developed urban centers, with medium quality of life and the downgraded suburban regions, where usually is found the intense industrial activity. This present research,examines the spatial correlation between the atmospheric pollutants, as reported previously and the clinical impacts they involve to the residents, of an intermediate size Greek city,under the consideration of a wider social view. Therefore,this is an investigation of the impacts or the side effects, of the outdated installations, of a thermoelectric energy power plant,located in the Northern side of the city of Mitilini,in the Greek island of Lesvos,which affects the residents that reside nearby. Until now, not many epidemiologic or clinical studies have been carried out,to support strong relations, between the exposure of a person in various atmospheric pollutants and the impact,in health and in the quality of life of individuals who live in this region. The objective of this research,is to investigate if such strong relations exist.For this purpose, questionnaires for General Health and questionnaires for Psychosocial-Disturbances were used, so that to clarify, the residents perception,about the air quality,by examining simultaneously,the spatial element of this perception,together with the role of socio-economic characteristics,which shape a public opinion, as well as,the relation between the conceiving pollution,by the residents and the scientifically measured one. Moreover,at spatial level, with the use of Geographic Information Systems (GIS), the Gauss pollutant dispersion model was applied,to make it feasible for detecting concentrations of pollutant substances, produced by the power plant, as well as, their spatial dispersion. This model, can sufficiently describe the dispersion of produced pollutant gases,as considered of having the same density,as the atmospheric air through which it is diffused. An integrated picture of each pollutant gas dispersion in relation to a specific spatial reference level of suitable scale and resolution can be achievedusing the Gauss model and the ArcMap GIS software. For this investigation, decennial meteorological data were used, so that to develop the meteorological profile of the study region, but also to mainly extract wind parameters, which will provide the possibility to develop alternative scenarios for the dispersion of pollutants. The spatial results concerning the pollutant footprints were cross-correlated with the distance variable from the power plant together with the questionnaire’ parameters. As long as the statistical part is concerned, at the first level it was performed the descriptive analysis of the variables, while at a second level, effort was to find cross-correlations between the questionnaire variables by applying proper statistical methods. Comparison of mean values of variables using ANOVA methodstogether with proper tests of cross-correlations using double entrance tables (Crosstabs) were performed at large extent. Moreover tests of homogeneity and affinity of the sample were used, so that to avoid errors of large dispersion and extreme outlier values. The results indicate that the residents of the investigated region present an increased trend to respiratory infections, in allergies and in asthma growth. They also present increased symptoms of the respiratory system such as cough and breathing difficulties. Moreover it was recorded a significant percentage of residents with increased white corpuscles. Regarding the impact of the atmospheric pollutants of the power plant and its existing location to the psychosocial condition of the residents,it appears to be a connection without this to imply something absolute or some relation of reason and the cause of the reason. However, we found a relation of the psychological condition of residents with: their job status, with the nuisance for the flowing ash/soot from the power plant and with the level of respect they have for their region.

masterThesis

Πόλη και υγεία (EL)
Atmospheric pollution (EL)
Κοινωνική άποψη (EL)
City and health (EL)
Sustainability (EL)
Επιδημιολογική (EL)
Κλινικές επιπτώσεις (EL)
Βιωσιμότητα (EL)
Clinical impact (EL)
Social view (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση (EL)
Epidemiologic (EL)


2013


2015-11-18T10:07:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.