Επιλεγμένες ευπαθείς ομάδες και ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Επιλεγμένες ευπαθείς ομάδες και ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα (EL)

Αποστολίδου, Αικατερίνη Α.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

Human rights are one of the greatest achievements of modern philosophy. The moral superiority and their revolutionary power sealed the historical development of the last 250 years in many continuous ways. An important winning is the fact that human rights are currently the only universally accepted system of values, not entrenched around it. Human rights are those that focus on the life and dignity of human being and form the nucleus around which a number of other established rights as a person’s rights, equal rights, civil rights and the rights of specific categories of citizens, including children, elderly, people with disabilities and immigrants.This study addresses the problems that developed around the relationship between human rights and selected vulnerable groups, and the social capital which is developed by the action of several organizations in this field. The object of this study focuses on the existence and implementation of the institutional framework in Greece around the safeguarding of those rights. The used methodological tool is the literature search and overview, combined with the semi structured interview, while the surveyed subjects are members of the vulnerable groups, NGO officials and members of the wider community of the studied groups. Analyzing interviews data is concluded that despite Greece has an adequate institutional framework for the protection and enforcement of human rights of our research’s vulnerable groups, although this does not work for the original goal in everyday practice.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της νεώτερης φιλοσοφίας. Η ηθική υπεροχή και η επαναστατική τους δύναμη σφράγισαν την ιστορική εξέλιξη των τελευταίων 250 χρόνων με πολλούς συνεχείς τρόπους. Σημαντική μάλιστα κατάκτηση είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν σήμερα το μοναδικό οικουμενικά αναγνωρισμένο σύστημα αξιών, το οποίο δεν περιχαρακώνεται γύρω από τον εαυτό του. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτά που επικεντρώνονται στη ζωή και την αξιοπρέπεια του ατόμου και σχηματίζουν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο μία άλλη σειρά δικαιωμάτων έχουν δημιουργηθεί, όπως τα ατομικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ισότητας, τα πολιτικά δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες και οι μετανάστες. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιλεγμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και το κοινωνικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται κατά τη δραστηριοποίηση συλλογικοτήτων στον τομέα αυτό. Το αντικείμενο της μελέτης επικεντρώνει στην ύπαρξη και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα γύρω από την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η βιβλιογραφική έρευνα και επισκόπηση, σε συνδυασμό με την ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ τα ερευνώμενα υποκείμενα είναι μέλη των ευπαθών ομάδων, στελέχη ΜΚΟ και μέλη της ευρύτερης κοινότητας των υπό μελέτη ομάδων. Αναλύοντας τα δεδομένα των συνεντεύξεων, συμπεραίνεται πως η Ελλάδα αφενός μεν διαθέτει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την προάσπιση και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων της έρευνάς μας, αφετέρου όμως δεν επιτελεί αυτό τον αρχικό του στόχο στην καθημερινή πρακτική.

masterThesis

Άτομα με αναπηρίες (EL)
Άτομα τρίτης ηλικίας (EL)
Disabled people (EL)
Μετανάστες (EL)
Human rights (EL)
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EL)
Migrants (EL)
Vulnerability (EL)
Ευπάθεια (EL)
Ανθρώπινα δικαιώματα (EL)
Elderly (EL)
Social vulnerable groups (EL)


2011


2015-11-18T10:07:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.