Σχολικές διαδικασίες και κοινότητα : η σημασία της κοινωνικής δικτύωσης και ενδυνάμωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Σχολικές διαδικασίες και κοινότητα : η σημασία της κοινωνικής δικτύωσης και ενδυνάμωσης (EL)

Βούλγαρης, Δημήτριος - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. (EL)

Current trends in the field of school psychology, as well as of education, promote the perception regarding the role of school that emphasizes on reinforcing the mental health of individuals as well as of systems. The most modern definitions of mental health focus on the development of those capabilities which enable the members of the school community system to positively cope with any adversities, in order to reinforce the promotion of their mental health and adaptation. One of the most important concepts in this approach is resilience. Schools, through specific strategies, could offer those conditions that support the process of its development. In this context, school units function as "resilient communities" that promote a positive climate, quality communication and the relationships amongst the members of the school community, successfully responding to current challenges in the field of education.
Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της σχολικής ψυχολογίας αλλά και της εκπαίδευσης προάγουν την αντίληψη, σχετικά με το ρόλο του σχολείου, που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των ατόμων αλλά και των συστημάτων.Οι πλέον σύγχρονοι ορισμοί της ψυχικής υγείας, εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκείνων, που καθιστούν τα μέλη του συστήματος της σχολικής κοινότητας ικανά να ανταπεξέρχονται θετικά στις τυχόν αντιξοότητες, ώστε να ενισχύεται η προαγωγή της ψυχικής υγείας τους και η προσαρμογή τους.Μια από τις σημαντικότερες έννοιες, στην προσέγγιση αυτή, είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Τα σχολεία, μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, είναι δυνατόν να προσφέρουν τις συνθήκες εκείνες που υποβοηθούν τη διαδικασία της ανάπτυξής της.Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι σχολικές μονάδες λειτουργούν ως «ανθεκτικές κοινότητες» που προάγουν το θετικό κλίμα, την ποιοτική επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, ανταποκρινόμενες με επιτυχία στις σημερινές προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

masterThesis

Ψυχική υγεία (EL)
Mental health (EL)
Ψυχική ανθεκτικότητα (EL)
Resilience (EL)


2013


2015-11-18T10:07:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.