Τα ολιγοθέσια σχολεία ως μέσο άρσης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Τα ολιγοθέσια σχολεία ως μέσο άρσης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (EL)

Διαμαντόπουλος, Ηλίας - Θεόδωρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα ερευνητική μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του θεσμού του ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου και η μελέτη του ρόλου των ολιγοθέσιων σχολείων της χώρας μας, ως μέσο άρσης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και ως μέσο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη σύμφωνα με τις δύο βασικές θεματικές που μελετώνται. Η πρώτη θεματική αφορά το θεσμό του ολιγοθέσιου σχολείου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η δεύτερη τον κοινωνικό ρόλο των ολιγοθέσιων σχολείων. Μέσα από την παραπάνω ανάλυση επιχειρείται να αναδειχθεί ο βασικός σκοπός της έρευνάς μας και η πρόταση κάποιων μέτρων και πολιτικών για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.Για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως καταλληλότερη η ποιοτική μέθοδος, με βασικό εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη, καθώς επιδιωκόταν η σε βάθος κατανόηση της προσωπικής άποψης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
This research study was produced as part of the Graduate Studies Program "Research for Local Development and Social Cohesion" of the Sociology Department of the University of the Aegean.The purpose of this paper is to describe the institution of multigrade primary school and the study of the role of our country's multigrade schools, as a means of lifting the educational exclusion and as a means of strengthening social cohesion. The research is divided into two parts according to the two main themes studied. The first theme concerns the institution of multigrade school in the Greek educational system and the second the social role of multigrade schools. Through the above analysis attempts to highlight the main purpose of our research and the proposal of some measures and policies to improve their operation.To conduct this research was used as appropriate qualitative method, the main tool semi-structured interview, as we seek in-depth understanding of the personal opinion of the teacher participants.

masterThesis

Κοινωνική συνοχή (EL)
Teachers (EL)
Educational exclusion (EL)
Multigrade school (EL)
Κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
Social exclusion (EL)
Εκπαιδευτικός αποκλεισμός (EL)
Κοινωνικός ρόλος σχολείου (EL)
Social cohesion (EL)
Social role of school (EL)
Ολιγοθέσιο σχολείο (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)


2015


2015-11-18T10:09:28Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.