Στάσεις των νέων ανέργων για το θεσμό της επαγγελματικής συμβουλευτικής-προσανατολισμού και τις επαγγελματικές επιλογές στην περιοχή της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Στάσεις των νέων ανέργων για το θεσμό της επαγγελματικής συμβουλευτικής-προσανατολισμού και τις επαγγελματικές επιλογές στην περιοχή της Αθήνας (EL)

Νεστοράκη , Δέσποινα - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

The present research aimed at exploring young people’s perceptions of the Vocational Counseling and Guidance institution and evaluating its role in their professional development. The current political, economic and social conditions due to the financial crisis in Greece have led to changes in the traditional employment relations and conditions. The flexible forms of work and voluntary work, which currently constitute a large part of the modern labour market, in combination with the high rates of unemployment, are the main reasons why young people find difficulty in finding jobs, despite their credits and qualifications. It is, therefore, essential that they are guided by special counselors towards making the right professional decisions and finding the appropriate working positions. The findings of the research confirmed young people’s positive evaluation of the Counseling institution, mostly because of their personal experiences, and they revealed the counselor’s role to be vital for the effectiveness of the counseling procedure. Additionally, the subjects of the research reinforce the assumption that vocational guidance and professional development are continuous and dynamic processes.
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των νέων για το θεσμό της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού και να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραματίζει στην επαγγελματική ανάπτυξη τους. Οι νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα οδήγησαν στη μεταβολή των παραδοσιακών εργασιακών σχέσεων και συνθηκών. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας και η εθελοντική εργασία, που αποτελούν πια σημαντικό μέρος της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ταλανίζουν τους νέους στην εύρεση εργασίας, πάρα τους τίτλους και τα εφόδια που διαθέτουν. Είναι επομένως σημαντική η καθοδήγησή τους από ειδικούς συμβούλους για τη λήψη σωστών επαγγελματικών αποφάσεων και την εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τη θετική αξιολόγηση του θεσμού της Συμβουλευτικής από τους νέους, κυρίως μέσω των προσωπικών τους εμπειριών, ενώ ανέδειξαν τον ρόλο του σύμβουλου ως εξαιρετικά σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας. Επίσης, τα υποκείμενα της έρευνας ενισχύουν την πεποίθηση ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η επαγγελματική ανάπτυξη είναι συνεχείς και δυναμικές διαδικασίες.

masterThesis

Επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
Επαγγελματική συμβουλευτική (EL)
Vocational guidance (EL)
Επαγγελματικός προσανατολισμός (EL)
Professional development (EL)
Vocational counseling (EL)


2015


2015-11-18T10:09:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.