Οικογενειακές αξίες των εκπαιδευτικών της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Οικογενειακές αξίες των εκπαιδευτικών της Λέσβου (EL)

Πετρά, Λεμονιά - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση και καταγραφή των οικογενειακών αξιών των εκπαιδευτικών στο νησί της Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι αξίες εκείνες που αναφέρονται στους ρόλους και τις υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας, στις βασικές αξίες που καλλιεργούνται στα παιδιά κατά τη διαδικασία της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, στις αξίες που απορρέουν από την ελεύθερη κουλτούρα της οικογένειας και στις αντιλήψεις τους για το θεσμό του γάμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2014, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, σε δείγμα 400 εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης της νήσου Λέσβου. Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε μια στροφή των οικογενειακών αξιών των εκπαιδευτικών στις αξίες εκείνες που μπορούν να είναι λειτουργικές στις ανάγκες των μελών της σύγχρονης οικογένειας.
The following essay aims at looking into and registering the family values of teachers on Lesvos island. More specifically, the values relevant to roles and obligations of family members, as well as the prime values developed in children during primal socialization, the values stemming from the family's culture and their attitudes to marriage.The research took place in autumn 2014, through closed type questionnaires, in a sample of 400 teachers working in state schools on Lesvos. Its findings point to a shift in the teachers' family values-in those that can be functional to the needs of contemporary family members.

masterThesis

Family values (EL)
Teachers (EL)
Οικογενειακές αξίες (EL)
Values (EL)
Family (EL)
Αξίες (EL)
Οικογένεια (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)


2015


2015-11-18T10:09:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.