Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών: μια θυματολογική εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στην πόλη της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών: μια θυματολογική εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)

Κουκούλα, Ελπινίκη - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τη συχνότερη μορφή βίας κατά των γυναικών και εκλαμβάνεται ως μια επιλεγμένη συμπεριφορά στο πλαίσιο διατήρησης των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο μιας άτυπης ετεροφυλικής σχέσης ή ενός γάμου από την οπτική των γυναικών - θυμάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης και σε δείγμα που επιλέχθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας σκοπιμότητας, ενώ ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι τόσο τα θύματα όσο και οι δράστες προέρχονται από όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, με μόρφωση που κυμαίνεται από ελάχιστη μέχρι και ανώτατη και είναι διαφόρων ηλικιών, ενώ παράλληλα ανιχνεύθηκαν κάποια κοινά ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε υποκειμένου της σχέσης κακοποίησης. Στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, καταγράφηκαν όλες οι μορφές που μπορεί να λάβει η ενδοοικογενειακή βία, η χρονική διάρκεια ανοχής της κακοποίησης καθώς και η συχνότητα και οι συνθήκες εκδήλωσης των βίαιων περιστατικών. Ανιχνεύθηκαν, επίσης, τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις των γυναικών αμέσως μετά το επεισόδιο βίας καθώς και οι λόγοι παραμονής τους στη σχέση κακοποίησης. Τέλος, αποτυπώθηκαν οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς από τους συζύγους/συντρόφους τους. Το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια έμφυλη μορφή βίας και ένα πρόβλημα βαθύτατα κοινωνικό που είναι απόρροια της κοινωνικοποίησης των δύο φύλων.
Domestic violence is the predominant form of violence against women and is perceived as the chosen approach towards balancing power relations between the sexes. The purpose of this research study was to investigate the phenomenon of domestic violence against women in the context of an informal heterosexual relationship or a marriage from the perspective of victimized women. The survey was conducted in the city of Mytilene on a sample selected through sampling feasibility, and the research tool used was the semi structured interview.A qualitative analysis of the data revealed that both victims and perpetrators come from all socio-economic strata, with education ranging from lower to higher and of various ages, while also detecting some common personal and social traits in each party involved in the abusive relationship. The interviews which were conducted recorded all patterns of domestic violence, the length of abuse tolerance, and the frequency and conditions of violent incidents. Also detected were the feelings and reactions of women immediately after the incident of violence and the reasons for their remaining in the abusive relationship. Finally, the views of the interviewees on the contributing factors for the violent behavior of their husbands / partners were also recorded. The main conclusion of this research has led to the finding that domestic violence is a gender-based form of violence and constitutes a deep social problem which stems from gender socialization.

masterThesis

Κοινωνικό φαινόμενο (EL)
Γυναίκα (EL)
Δράστης (EL)
Violence (EL)
Social phenomenon (EL)
Έμφυλη βία (EL)
Domestic violence (EL)
Ενδοοικογενειακή βία (EL)
Gender violence (EL)
Female (EL)
Θύμα (EL)
Offender victim (EL)
Κακοποίηση (EL)


2014


2015-11-18T10:09:31Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.