Η αυτοχειρία ως "παρεκκλίνουσα συμπεριφορά" και οι κοινωνικές της διαστάσεις: θεωρητική - ερευνητική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η αυτοχειρία ως "παρεκκλίνουσα συμπεριφορά" και οι κοινωνικές της διαστάσεις: θεωρητική - ερευνητική προσέγγιση (EL)

Κοντογεώργου, Μαρία - Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η μελέτη των κοινωνικών αιτιών της αυτοκτονίας. Στόχος λοιπόν είναι να αποδειχτεί ότι υπάρχει σύνδεση της σύγχρονης κοινωνίας με τα αίτια που ωθούν κάποιο άτομο στο να προβεί στο απονενοημένο διάβημα και να διερευνηθεί με ποιοτικό τρόπο ότι οι δομές της κοινωνίας, η νοοτροπία και ο τρόπος ζωής δημιουργούν αυτοκτονικές τάσεις. Μελετήθηκαν και συσχετίστηκαν οι οικονομικοί λόγοι, η θρησκεία, το κοινωνικό περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο στιγματισμός κ.α. στην επίδραση και στην επιρροή που έχουν πάνω στο φαινόμενο της αυτοχειρίας. Τα εργαλεία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη και η ανάλυση περιεχομένου σε δημοσιογραφικά άρθρα. Τέλος, το κοινωνικό φαινόμενο συνδέθηκε κυρίως με την κριτική εγκληματολογία, καθώς και με τα είδη της αυτοκτονία που διέκρινε ο Durkheim.
In this survey, studying the social causes connected to committing a suicide was attempted. The aim of the research is to prove that there is connection between modern societies and the reasons that lead somebody to commit a suicide as well as to research in a qualitative way that the structure of modern societies, the mentalities and the modern way of living may be responsible for suicide tendencies. Financial reasons, religion, social environments, personal relationships as well as stigmatization were also studied and correlated in order to demonstrate their impact and influence to this phenomenon. The tools used during this survey (in order to collect the results) were the semi-structured interview and the contents' analysis of journalistic articles. In conclusion, this social phenomenon was mainly connected to the new crime theories, as well as to the types of suicide pointed out by Durkheim.

masterThesis

Αυτοκτονία (EL)
Αυτοχειρία (EL)
Suiside (EL)
Social causes (EL)
Κοινωνικά αίτια (EL)
Collective suicide (EL)
Ομαδικές αυτοκτονίες (EL)


2014


2015-11-18T10:09:31Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.