Μελετώντας κοινωνικές αναπαραστάσεις σε σχέση με τις ψυχοδραστικές ουσίες: συγκριτική μελέτη αναπαραστάσεων γονέων, εξαρτημένων και μη, εφήβων, στην πόλη της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Μελετώντας κοινωνικές αναπαραστάσεις σε σχέση με τις ψυχοδραστικές ουσίες: συγκριτική μελέτη αναπαραστάσεων γονέων, εξαρτημένων και μη, εφήβων, στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)

Σκουλάς, Παναγιώτης - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει τις αναπαραστάσεις που έχουν καλλιεργήσει γονείς εφήβων μη εξαρτημένων και γονείς εξαρτημένων ενηλίκων που προσέγγισαν θεραπευτικά προγράμματα και κατοικούν στην πόλη της Μυτιλήνης, σε σχέση με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών όσον αφορά στις κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικές διαστάσεις της. Η θεωρητική προσέγγιση της παρούσας έρευνας θα βασιστεί σε εγκληματολογικές θεωρίες της συναίνεσης και της σύγκρουσης, καθώς και στη θεωρία της ετικέτας και στη θεωρία του στίγματος. Στην παρούσα έρευνα η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δεδομένων είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας. Ως μέθοδος ανάλυσης της καταγραφής των αναπαραστάσεων χρησιμοποιείται η τυπολογική και ερμηνευτική ανάλυση.
The present paper aims to provide the social representations of parents that are residents of Mytilini city regarding the use of psychoactive substances according the social- economical and political dimensions of the phenomenon. Goal of the research constitutes the differences of social representations between parents that having depended on drug’s use adolescents and parents who they have not depended adolescents. The theoretical approach of the research is based on conflict criminology theories, on criminological label theory and on stigma theory. The researching method that is provided is qualitative and the specific technique is the semi-structured interview. The analyzing method of social representations is the typological and hermeneutics analysis.

masterThesis

Psychoactive substances (EL)
Στίγμα (EL)
Addiction (EL)
Εγκληματολογία της σύγκρουσης (EL)
Stigma (EL)
Εξάρτηση (EL)
Κοινωνικές αναπαραστάσεις (EL)
Conflict criminology (EL)
Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (EL)
Social representations (EL)


2011


2015-11-18T10:09:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.