Το κοινωνικό κεφάλαιο και η επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών πρρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μυτιλήνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Το κοινωνικό κεφάλαιο και η επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών πρρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μυτιλήνη (EL)

Βέτσου, Μελισσινή - Ροδόλφος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στην τελική φάση του μεταπτυχιακού «Έρευνα για την Τοπική Ανάπτυξη και Συνοχή». Το θέμα της εργασίας σχετίζεται με το κοινωνικό κεφάλαιο και την επαγγελαμτική ανέλιξη των εκπαιδευτικών στη Μυτιλήνη. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται είτε στην πρωτοβάθμια, είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι, αρχικά το στατιστικό πρόγραμμα SPSS αλλά στη συνέχεια, έγινε χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης, λόγω περιορισμένου αριθμού ερωτηματολογίων. Με αυτό τον τρόπο οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν επεξηγούν σε βάθος τις στάσεις τους.Η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι τελικά, το κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται με την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών. Όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο κοινωνικό κεφάλαιο τόσο πιο μεγάλη επαγγελματική ανέλιξη έχουν. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε παράγοντες του κοινωνικού κεφαλαίου όπως είναι η εθελοντική εργασία στην τοπική τους κοινότητα, η προσφορά βοήθειάς τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον, και γενικότερα το αίσθημα της ικανοποίησης στην κοινωνία, μέσω του επαγγέλματός τους. Από την άλλη, συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως σεμινάρια ή συναντήσεις με άλλους εκπαιδευτικούς για την ανταλλαγή απόψεων, διότι οι βλέψεις τους αποσκοπούν στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων τους. Άλλωστε, με τις μαθησιακές δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός καθόλη τη διάρκεια του επαγγέλματός του, αποκτά γνώσεις και αξίες που είναι απαραίτητες για την βελτίωση όχι μόνο των γνώσεών του αλλά και της προσωπικότητάς του, πράγμα που είναι απαραίτητο και αποτελεσματικό στη διαδικασία του μαθήματος για τα παιδιά.
This survey has been conducted in the final phase of the Postgraduate studies degree “Social research, Regional Development and Social Cohesion”. The theme of this project is related to the social capital and the professional development of the tutors in Mytilene. These tutors are chosen from both the primary and secondary educational level. The “tools” that were used for the research are the statistic software SPSS and the use of the semistructured interview because of the limited amount of questionnaires. This way their answers deeply explain their opinions. This specific research eventually indicates that the social capital is connected to the professional evolution of the tutors. The more the tutors participate to the social capital the more they evolve professionally. The tutors take part in some factors of the social capital, such as the voluntary work in the local community, the willingness to help in their social environment, and in general the feeling of social satisfaction through their profession. Meanwhile, they participate in several educational activities such as seminars or sessions with other tutors for an exchange of opinions since their intentions are to fulfill their learning goals. Besides, through the learning activities, the tutor acquires fundamental knowledge and values for the improvement of his/her knowledge and his/her personality. This procedure is essential and effective in the process of learning for the students.

masterThesis

Κοινωνικό κεφάλαιο (EL)
Professional evolution (EL)
Επαγγελματική ανέλιξη (EL)
Social capital (EL)


2015


2015-11-18T10:09:33Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.