Κοινωνικές Αξίες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Κοινωνικές Αξίες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)

Ζήση, Χριστίνα - Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Values are mental structures which function on a micro level as internal motivation, whereas on a macro level as commonly accepted conceptions of the social group. Their role in social life has been defined by several different theories, but has always been considered crucial. All theoretical approaches acknowledge the decisive importance of education in transmitting established values. The contribution of teachers as acting subjects can be central to that transfer. This study explores the values of teachers who work on the island of Lesvos. The research involved 400 teachers and a questionnaire was used with the aim of studying social values and the extent to which they alter as a result of work experience. The teachers stated that their values have undergone change since they joined the profession. They express mainly post-material values, the most significant of which are love, the family and peace. Training and education are important, and their salary, dignity and a pleasant working environment are critical factors for their job. The teachers are against the lack of meritocracy, discrimination and the violation of the law, while they advocate the permanent appointment of civil servants. They discredit politics and are skeptical of social and political institutions. They are in favor of democracy but displeased with the way it functions. They believe in God but do not participate in religious events. They are of the opinion that immigrants who will stay in the country must have rights and teachers share a closer connection with their country than with Europe or the rest of the world. Finally, they care about the environment and consider its protection imperative.
Οι αξίες είναι νοητικές κατασκευές που σε μικρο-επίπεδο λειτουργούν ως εσωτερικευμένα κίνητρα ενώ σε μακρο- επίπεδο ως κοινά αποδεκτές αντιλήψεις της κοινωνικής ομάδας. Ο ρόλος τους στην κοινωνική ζωή προσδιορίστηκε με διάφορες, διαφορετικές θεωρίες πάντα όμως θεωρήθηκε σημαντικός. Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις θεωρούν καθοριστική τη σημασία της εκπαίδευσης στη μετάδοση των κυρίαρχων αξιών. Η συμβολή των εκπαιδευτικών ως δρώντων υποκειμένων μπορεί να είναι καίρια στη μετάδοση αυτή. Η παρούσα εργασία διερευνά τις αξίες των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη νήσο Λέσβο. Η έρευνα έγινε σε 400 εκπαιδευτικούς με τη χρήση ερωτηματολογίου και μελετήθηκαν οι κοινωνικές αξίες και η τροποποίησή τους λόγω της εργασιακής εμπειρίας. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τροποποιήθηκαν οι αξίες τους από την ένταξή τους στο επάγγελμα και μετά. Εκφράζουν κυρίως μετα-υλιστικές αξίες με σημαντικότερες την αγάπη, την οικογένεια και την ειρήνη. Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι σημαντικές και στην εργασία σημαντικότερα θεωρούνται ο μισθός, η αξιοπρέπεια και το εργασιακό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί είναι κατά της αναξιοκρατίας, των διακρίσεων και της παράβασης των νόμων και υπέρ της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Απαξιώνουν την πολιτική και είναι επιφυλακτικοί με τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς. Είναι υπέρ της δημοκρατίας αλλά είναι δυσαρεστημένοι με τη λειτουργία της. Θεωρούν ότι οι μετανάστες που θα μείνουν στη χώρα πρέπει να έχουν δικαιώματα ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με τη χώρα τους παρά με την Ευρώπη ή τον κόσμο. Τέλος ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και θεωρούν επιβεβλημένη την προστασία του.

masterThesis

Teachers (EL)
Κοινωνικές αξίες (EL)
Values (EL)
Social values (EL)
Αξίες (EL)
Κοινωνική μεταβολή (EL)
Social changes (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)


2015


2015-11-18T10:09:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.