Ανάλυση απαιτήσεων στην ανάπτυξη προγράμματος ενημερότητας ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ανάλυση απαιτήσεων στην ανάπτυξη προγράμματος ενημερότητας ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (EL)

Γκουνή, Μαρία - Ευάγγελος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Η ασφάλεια πληροφοριών έχει καταστεί αναγκαία για την ευημερία των επιχειρήσεων και μια λύση ασφάλειας πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελεί θεμέλιο λίθο για κάθε επιχείρηση. Η πληροφορία θεωρείται ως ένα αγαθό και κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτίθεται σε ένα μεγάλο αριθμό απειλών και ευπαθειών, λύση των οποίων αποτελεί ο συνδυασμός τεχνικών και διαδικαστικών ελέγχων προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα των κινδύνων. Οι επιχειρήσεις συχνά ξοδεύουν μεγάλα ποσά χρημάτων και χρόνου στην εφαρμογή τεχνικών λύσεων ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας στα θέματα της ασφάλειας εισπράττει πολύ λιγότερη προσοχή. Οι τεχνικές λύσεις είναι, αναμφισβήτητα, πολύ σημαντικές στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός στον οποίο πρέπει να δοθεί ύψιστη σημασία προκειμένου να υπάρξουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ενημερότητα ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριών. Προκειμένου όμως μια κίνηση ενημερότητας να ευοδωθεί θα πρέπει να έχουν καλυφθεί επιτυχώς όλες οι απαιτήσεις που πλαισιώνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σκοπός επομένως της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται η εξαγωγή των απαιτήσεων στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ενημερότητας. Έτσι, η παρούσα εργασία πραγματεύεται αφενός τη βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά στην ενημερότητα ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και αφετέρου τους τρόπους με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να εξαχθούν οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό μιας τέτοιας πρακτικής. Αφού καλύπτεται, λοιπόν, το θεωρητικό υπόβαθρο μέσω της επισκόπησης, παρουσιάζονται δύο τρόποι για την εξαγωγή των απαιτήσεων: ο πρώτος αφορά σε απαιτήσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ενώ ο δεύτερος προτείνει έναν κατάλογο ερωτήσεων μέσω του οποίου ο σχεδιαστής δύναται να καταλήξει στις απαιτήσεις.

masterThesis

Σχεδιασμός προγράμματος ενημερότητας ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (EL)
Information security awareness program (EL)
Information security awareness (EL)
Απαιτήσεις (EL)
Ενημερότητα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (EL)
Information security awareness program designing (EL)
Διοίκηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (EL)
Πρόγραμμα ενημερότητας ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (EL)
Requirements (EL)
Information security awareness management (EL)


2009


2015-11-18T10:40:12Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.