Ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση τα στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση τα στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (EL)

Αντωνοπούλου, Κυριακή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα είναι ένας τομέας που παρουσιάζει πολλά προβλήματα και πολλές δυσλειτουργίες. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με αποτέλεσμα κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στη διοικητική πληροφόρηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του κάθε πολίτη. Οι τομείς όπου δυσλειτουργεί η δημόσια διοίκηση είναι: • Αναποτελεσματικό Σύστημα Διοίκησης • Δαιδαλώδες Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο • Χαμηλή Ποιότητα Υπηρεσιών • Η Προβληματική Σχέση Πολίτη – Κράτους Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις για τη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και πιο αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου δημιουργούνται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών προσπαθούν να μετατραπούν σε κέντρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη διευκόλυνση του κάθε πολίτη Η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλαδή της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εκπλήρωση επιχειρησιακών στοχεύσεων, συμπεριλαμβάνει την ικανοποίηση 3 στόχων: • Την ανάδειξη ενός ανοικτού και διαφανούς δημόσιου τομέα • Την ανάπτυξη διοικητικών υπηρεσιών που θα βρίσκονται στη διάθεση όλων • Την εξασφάλιση ενός παραγωγικού δημόσιου τομέα Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου υποστήριξης που θα αφορά το διοικητικό μετασχηματισμό. Με τη βοήθεια στοιχείων των ΚΕΠ θα διεξαχθούν αποτελέσματα που θα αφορούν: τις πιστοποιημένες διαδικασίες, τα νέα κανάλια διανομής, τους φορείς, τους χρόνους απόκρισης, τα ΚΕΠ ανά νομό και τις εναλλαγές ανά έτος.

masterThesis

Ανάπτυξη εργαλείου (EL)
ΚΕΠ (EL)
Citizens service centers (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Civil administration (EL)
E-government (EL)


2009


2015-11-18T10:40:13Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.